pályázat címkével jelölt bejegyzések

Beszámoló a TOP+ ülésről, pályázati lehetőségekről

Tisztelt Pilisjászfalusiak!

2021. november 19-én Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP+) ülést tartott a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Budapesten az érintett települések vezetőinek a térséget érintő pályázati lehetőségekről, melyek nagy része a közeljövőben lesznek elérhetők.

Ennek a pályázati programnak a része az a mini bölcsőde megállapodás is, amelyre felkértek minket, már aláírtunk, és az ülés napján be is nyújtottam a helyszínen.

Országos szinten 1.100 milliárd Ft-os a program, Pest megye ebből durván 143 milliárd Ft-ért indulhat. Minket a nyugati agglomerációba soroltak be, ennek a régiónak több mint 21 milliárd Ft a keretösszege. Mivel a keret adott, ezen a régión belül versenyzünk a többi pályázóval.

Ez a folyamat egy hibrid rendszer, amely azt jelenti, hogy az elején a Magyar Állami Kincstár finanszíroz, majd az egyes pályázatok teljes lezárása után igénylik a támogatást az EU-tól.

100%-ban előre finanszírozott program, azaz a pályázat elnyerésekor előre megkapjuk a teljes összeget (önerő nem szükséges), amellyel a projekt megvalósulásának végén kell elszámolni.

Gyors rendszer, minden pályázat egy 30 napos, úgynevezett Felhívással indul, a 31. naptól lehet benyújtani a pályázatokat, a rendszer a 60. napon zárja a pályázatot, majd rögtön az elbírálás következik.

A pályázat benyújtásakor nem kell engedélyes tervvel rendelkezni, de jó, ha az elején részletesen ki van dolgozva a műszaki tartalom, és precíz a költségtervezés, mert felfelé maximum 15% -ig fogadnak el eltérést. (Költségnövekmények rendszere)

A beadás sorrendje nem számít, nem élvez előnyt az, aki hamarabb adja be.

Összesen 14 pályázati csoport van, abból csak azokat szerepeltetem, amelyek ránk vonatkoznak:

 • HELYI ÉS TÉRSÉGI TURIZMUSFEJLESZTÉS:
  1 040 000 000 Ft.
 • ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK
  Fejlesztési Célterület:
  Élhető települések fejlesztése:
  5 206 879 636 Ft
  Ebből:
  Zöld infrastruktúra: 558 000 000 Ft
  Csapadékvíz: 2 000 000 000 Ft
  Kerékpárút: 1 115 000 000 Ft
 • BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE:
  1 802 000 000 Ft
 • ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE, ENERGIAKÖZÖSSÉGEK:
  2 145 000 000 Ft
 • HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK:
  2 209 000 000 Ft
 • GYERMEKNEVELÉST TÁMOGATÓ HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE
  Célterület:
  Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése:
  4 764 000 000 Ft
  Ebből:
  Bölcsődei:
  1 100 000 000 Ft
  Óvodai: 2 343 000 000 Ft
  Köznevelés: 1 321 000 000 Ft

Ennek a pályázatnak a keretében mini bölcsődére már aláírtuk az együttműködési megállapodást a Megyei Hivatallal. Ami azt jelenti, hogy egy kétszobás bölcsődei intézmény létesülhet a Kisiskola mellett.

Óvoda kapcsán csak felújításra pályázhatnánk.

A köznevelési intézmények esetében sem szakmai, sem területi differenciálás nincs.

 • HELYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE
  Célterület:
  Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése:
  1 900 000 000 Ft
  Ebből:
  Egészségügyi alap-és szakrendelés: 1 267 000 000 Ft
  Szociális alapszolgáltatás: 633 000 000 Ft

Egészségügyi intézmények fejlesztésénél nincs települési differenciálás.

Az elkövetkezendő időszakban a képviselő-testület ezeken a pályázati lehetőségeken dolgozni fog, és igyekszünk minél több mindent megvalósítani ezekből.

Tisztelettel:

Borsó András
alpolgármester

Bursa Hungarica pályázatok 2022

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Pilisjászfalu Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2022. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.

A teljes pályázat letölthető:
Bursa Hungarica pályázati kiírás 2022.évre A típus

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Pilisjászfalu Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
 ezennel kiírja a 2022. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A teljes pályázat letölthető:
Bursa Hungarica pályázai kiírás 2022.évre B típus.

Kapcsolódó rendelet:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról szóló 7-2021.(X.5.)sz.önkormányzati rendelet

Mozogjunk okosan! pályázat

A Pilisjászfalui Somvirág Óvoda Gyermekeiért Alapítvány a Nemzeti Tehetség Program keretében MOZOGJUNK OKOSAN! címmel pályázatot nyert. (NTP-OTKP-20-0056)
A program 2021.01.01-2021.06.30 időszakban valósult meg, heti rendszerességgel.
A pályázat végéhez közeledve készítettek egy összefoglalót, amit minden kedves szülő és érdeklődő részére szeretettel ajánlanak.
A programról részletesen az óvoda honlapján lehet olvasni:

Tájékoztató az útjavítási pályázatról

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

 

A hatályos beszerzési szabályzatunk szerint jegyző asszony 3 db árajánlatot kért be településünk vállalkozóitól. Egy pályázat érkezett, mely elfogadásra került, mind az ARB, mind a testület által 2020.06.25-én. Az utak javítását a Bogár Földgép Kft. fogja végezni. Hétfői napon kerül pont a szerződéses feltételekre, így a kezdés és befejezés időpontjára is. A megállapodott és a lakosságot érintő részleteket ugyan itt közzétesszük. Mind a Vállalkozó, mind az önkormányzat elkötelezett a mielőbbi kezdés és befejezés valamint a lehetőségeinkhez mért legjobb megoldás végrehajtásában. Kérjük további türelmüket.

 

Tisztelettel:

 

Székely Róbert

polgármester

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményvezető

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Erdő utca 83.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményvezetői feladatainak ellátása. Az intézmény szakmai munkájának koordinálása. Az intézménnyel jogviszonyban állók felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mell. I. rész I/1. pontja alapján,
 • Vezetői munkakörben szerzett – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • A vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített munkaviszony esetén – a Kjt. 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével
 • Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az eddigi szakmai tevékenység bemutatása és a munkakör ellátására vonatkozó vezetői elképzelések.
 • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű)
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben, a szükséges mértékben – kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Somogyi Farkas József nyújt, a +36 30 9908202 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÖT/5/2020 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Budakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról a Szociális Bizottság által végzett előkészítést követően a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT: HÍD SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT – INTÉZMÉNYVEZETŐ”

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Budakeszi Hírmondó Online – 2020. február 10.
 •         Budakeszi Város Online – 2020. február 10.
 •         Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Online – 2020. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati felhívás megjelenik a www.kozigallas.hu portálon, valamint a Társulás településein a helyben szokásos módon. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 8.