Önkormányzat kategória bejegyzései

Síkosságmentesítés 2021-2022

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

név:  Geréb Tünde
beosztás/munkakör:  jegyző
Tinnyei Közös Önkormányzat Hivatal
Cím:  2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. u. 9.
Elérhetőség: +36 26 335 076
Iktatószám: 1/2657-1/2021.
e-mail:  jegyzo@pilisjaszfalu.hu

Tárgy: Ajánlatkérés

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A verseny tisztaságát, valamint a szolgáltatók esélyegyenlőségét biztosítva ez úton kíván ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:

 1. A BESZERZŐ ADATAI

PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

 1. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.

 1. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE

Tárgy: Síkosságmentesítés 2021-2022.

 1. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

A 2021-2022. téli időszak folyamán szükségesség szerint

 1. TELJESÍTÉS HELYE:

2080 Pilisjászfalu önkormányzati útjain és közterületein.

 1. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

 1. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

 1. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

 1. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. december 2.

 1. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

 1. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen (Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, 2086. Tinnye, Bajcsy-Zs. utca 9.) vagy elektronikus úton a jegyzo@pilisjaszfalu.hu címre kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

B) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.

C) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.

D) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

 • nem nyújtottak be árajánlatot;
 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
 • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
 • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
 • egyéb módon nem felel meg az árajánlati felhívásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

E) Az ajánlattételi felhívás nyilvánosan megjelenik Pilisjászfalu Község Önkormányzat honlapján (pilisjaszfalu.hu) így arra bárki, meghívás nélkül ajánlatot adhat.

F) Az ajánlat tartalma:

 • Munkagép ajánlati ár,
 • Szóróanyag ajánlati ár.
 1. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA

2021. november 23.

 1. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

A község közútjainak hó és síkosság mentesítéséről való gondoskodás az időjárástól függően.

Az ajánlattevő vállalja, hogy a huzamosabb (24 órát meghaladó) szélsőséges időjárás esetén is gondoskodik a folyamatos hómentesítési feladatok ellátásáról.

Az ajánlattevőnek olyan teljesítményű tológépet, olyan szélességű és kiképzésű tolólapot kell alkalmaznia, hogy a takarított útfelületeken a lehetőségekhez képest a legkisebb mennyiségű letaposott hó maradjon.

A havat az útpadkára, a csapadékelvezető árokba, illetve akadálymentes közterületekre kell tolni úgy, hogy a felgyülemlett hó a közlekedés biztonságát, folyamatosságát, a gyalogosforgalmat, továbbá élet- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztessen.

A feladatot csak speciálisan síkosság mentesítésre tervezett eszközzel lehet végezni a szórási munkát. Olyan teljesítményű szórógépet kell alkalmaznia, amely alkalmas az útfelületek egyenletes szórására, síkosságmentesítési feladatok ellátására, melynek során, az úttesten keletkezett, letaposott összefüggő hóréteget, illetve jégpáncélos felületet megbontja, illetve az útfelület csúszásmentesítését oldja meg.    

A szóró anyagok megfelelő tárolásáról, illetve beszerzéséről a Vállalkozó gondoskodik, és a ténylegesen felhasznált mennyiséget kiszámlázza, a megrendelő részére.

Vállalkozási díj munkavégzést végző gép esetében ……….. Ft/óra
Vállalkozási díj kevert szóróanyag esetében …………. Ft/t

Az ajánlattevő vállalja, hogy a költségeket megelőlegezi.

Az elvégzett munkáról üzemnaplót és menetlevelet vezet, melyet legfeljebb havi rendszerességgel nyújt be elszámolásra.

Tisztelettel:

Geréb Tünde
jegyző sk.

Beszámoló a TOP+ ülésről, pályázati lehetőségekről

Tisztelt Pilisjászfalusiak!

2021. november 19-én Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP+) ülést tartott a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Budapesten az érintett települések vezetőinek a térséget érintő pályázati lehetőségekről, melyek nagy része a közeljövőben lesznek elérhetők.

Ennek a pályázati programnak a része az a mini bölcsőde megállapodás is, amelyre felkértek minket, már aláírtunk, és az ülés napján be is nyújtottam a helyszínen.

Országos szinten 1.100 milliárd Ft-os a program, Pest megye ebből durván 143 milliárd Ft-ért indulhat. Minket a nyugati agglomerációba soroltak be, ennek a régiónak több mint 21 milliárd Ft a keretösszege. Mivel a keret adott, ezen a régión belül versenyzünk a többi pályázóval.

Ez a folyamat egy hibrid rendszer, amely azt jelenti, hogy az elején a Magyar Állami Kincstár finanszíroz, majd az egyes pályázatok teljes lezárása után igénylik a támogatást az EU-tól.

100%-ban előre finanszírozott program, azaz a pályázat elnyerésekor előre megkapjuk a teljes összeget (önerő nem szükséges), amellyel a projekt megvalósulásának végén kell elszámolni.

Gyors rendszer, minden pályázat egy 30 napos, úgynevezett Felhívással indul, a 31. naptól lehet benyújtani a pályázatokat, a rendszer a 60. napon zárja a pályázatot, majd rögtön az elbírálás következik.

A pályázat benyújtásakor nem kell engedélyes tervvel rendelkezni, de jó, ha az elején részletesen ki van dolgozva a műszaki tartalom, és precíz a költségtervezés, mert felfelé maximum 15% -ig fogadnak el eltérést. (Költségnövekmények rendszere)

A beadás sorrendje nem számít, nem élvez előnyt az, aki hamarabb adja be.

Összesen 14 pályázati csoport van, abból csak azokat szerepeltetem, amelyek ránk vonatkoznak:

 • HELYI ÉS TÉRSÉGI TURIZMUSFEJLESZTÉS:
  1 040 000 000 Ft.
 • ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK
  Fejlesztési Célterület:
  Élhető települések fejlesztése:
  5 206 879 636 Ft
  Ebből:
  Zöld infrastruktúra: 558 000 000 Ft
  Csapadékvíz: 2 000 000 000 Ft
  Kerékpárút: 1 115 000 000 Ft
 • BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE:
  1 802 000 000 Ft
 • ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE, ENERGIAKÖZÖSSÉGEK:
  2 145 000 000 Ft
 • HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK:
  2 209 000 000 Ft
 • GYERMEKNEVELÉST TÁMOGATÓ HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE
  Célterület:
  Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése:
  4 764 000 000 Ft
  Ebből:
  Bölcsődei:
  1 100 000 000 Ft
  Óvodai: 2 343 000 000 Ft
  Köznevelés: 1 321 000 000 Ft

Ennek a pályázatnak a keretében mini bölcsődére már aláírtuk az együttműködési megállapodást a Megyei Hivatallal. Ami azt jelenti, hogy egy kétszobás bölcsődei intézmény létesülhet a Kisiskola mellett.

Óvoda kapcsán csak felújításra pályázhatnánk.

A köznevelési intézmények esetében sem szakmai, sem területi differenciálás nincs.

 • HELYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE
  Célterület:
  Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése:
  1 900 000 000 Ft
  Ebből:
  Egészségügyi alap-és szakrendelés: 1 267 000 000 Ft
  Szociális alapszolgáltatás: 633 000 000 Ft

Egészségügyi intézmények fejlesztésénél nincs települési differenciálás.

Az elkövetkezendő időszakban a képviselő-testület ezeken a pályázati lehetőségeken dolgozni fog, és igyekszünk minél több mindent megvalósítani ezekből.

Tisztelettel:

Borsó András
alpolgármester

Polgármesteri elköszönés

Tisztelt Pilisjászfalusiak!

Ahogy arról már értesülhettek, 2021. november 15-vel polgármesteri megbízatásomról lemondtam. Elköszönésképpen készítettem Önöknek egy számvetést az elmúlt két év eredményeiről. Különösen azért tartom ezt fontosnak, mert többször ért az a vád – engem és a választáson velem együtt indult csapatot – , hogy nem történik semmi a faluban, nem tettünk semmit a falu fejlődése érdekében.

Megválasztásunkkor a falu éppen adósságrendezési eljárás alatt állt, és súlyos anyagi gondokkal küszködött. A hosszas feltáró munka során szembesültünk a nagyságrendileg 168 millió forintos adóssággal, melyből majdnem 60 millió forint NAV, a fennmaradó rész egyéb hitelezők felé való tartozás volt.

Munkánk kezdetekor nemcsak pénzügyi, hanem egyéb hiányosságokkal is szembesültünk. Ilyen volt például:

 • Az Önkormányzati épületekre (óvoda, hivatal, Kisiskola) vagyonbiztosítások nem voltak, mert díjnemfizetés miatt már korábban megszüntetésre kerültek.
 • A hivatalban nem volt vagyonleltár, eszköznyilvántartás és vagyonkataszter.
 • A falugondnok által használt kisteherautón nem volt műszaki vizsga és biztosítás sem.
 • Az önkormányzat épületei jelentős javításra szorultak (az óvodán a tetőt kellett javítani, mert esőzésekkor régóta beázott, a Kisiskolában a törött ablakokat kellett kicserélni).
 • Hiányzó dokumentumokat kellett pótolni, és a hivatalban nem volt átlátható rendszer.
 • Nem volt a falunak gyepmestere.

Ezeket a hiányosságokat mind pótoltuk, helyre tettük, ennek ellenére újra és újra bukkannak fel rendezetlen dolgok. Például a rendőrség üzemben tartásából nemrég visszakaptunk egy gépjárművet, amit értékesíteni szerettünk volna, de kiderült, hogy elidegenítési tilalom van rajta egy korábbi jelentős összegű tartozás miatt.

Hosszú folyamat volt, mire valamennyi hitelezővel sikerült megegyezni. Az adósság rendezése révbe ért, a falut sikerült kivezetni az adósságrendezés csapdájából mintegy 2 éves kitartó és kemény munka eredményeképp. Példátlan könyvelési és szövevényes gazdasági hiányosságokat sikerült feltárnunk.

Az adósságrendezési eljárás 2021 júliusában záródott le, és ekkor tudtuk elkezdeni a falu hitelezői felé tartozásaink törlesztését. A NAV felé az adósság megfizetése már 2020-ban megkezdődött. Az idei évben egy sajnálatos hiba miatt a NAV a fennmaradó összeget egyben inkasszálta. Ennek ellenére az önkormányzat fizetőképes, jelenleg nincs új tartozás, a kimutatható adósságállomány a felére csökkent.

Ezt a folyamatot az alábbi diagramon végigkövethetik, melyet folyamatosan frissítünk a megújult önkormányzati honlapon: http://pilisjaszfalu.hu

Az adósságrendezés kialakulásához vezető út nagyon sokrétű, többek között a következő okokra vezethető vissza:

 • a kiadások és a bevételek egyensúlyának hiánya, vagyis több volt a kiadás, mint a bevétel
 • a bevételek beszedésének hiányosságai például az adók vonatkozásában
 • a kiadások kontroll nélküli vállalása
 • az előirányzat szintű gazdálkodás be nem tartása, azaz nem mindig az előre tervezett kiadásokra költöttek, illetve túlköltötték az előirányzatokat
 • nem volt körültekintő költségvetés-tervezés.

Az önkormányzat gazdálkodásába, a hivatali működésbe bevezetésre került a számviteli alapelveknek és az önkormányzatok számára előírt és tőlük elvárt módszer szerinti működtetés, amely garantálja, hogy a működtetése alatt a település soha többé nem kerülhet a korábbi helyzetbe.

Mint azt a választási kampányban megígértük, felkutattuk az elmúlt időszak jogszerűtlenségeit és szabálytalanságait. A Hivatal működése három évre visszamenőleg átvizsgálásra került, melynek eredménye alapján az ügyvédi iroda benyújtotta a feljelentést a rendőrség felé. Jelenleg a nyomozóhatóságnál az eljárás a tanúmeghallgatások szakaszában van.

A Somlyó-völgyi telkeket már 22 évvel ezelőtt belterületbe vonták és kiparcellázták. Ezzel egyszersmind a falu lélekszámának megtöbbszörözéséről is döntöttek. Ezt a tényt már visszaalakítani nem lehet. Ezzel és ennek következményeivel együtt kell élni. E folyamat megakadályozása már jogi és a falu számára hátrányos anyagi következmények nélkül nem lehetséges. A falunak jelen helyzetében nem érdeke a gyors és nagyarányú lakosságnövekedés, így e helyzet megoldására csak a beruházóval való kompromisszumos megegyezés hozhat hosszútávon is jogszerű és községünknek is könnyebbséget hozó megoldást. Jelenleg ezen dolgozik a testület.

A régóta húzódó „Jászok tava” problémájában is jelentős előrelépés történt. A jelenlegi ideiglenes helyett szeretnénk végleges megoldást találni az esővíz elvezetésére, ezért vízelvezetési tervet készíttettünk, amely engedélyeztetés alatt van. Bízom benne, hogy valamilyen forrásból a kivitelezés is megvalósíthatóvá válik belátható időtávon belül.

A nyári esőzések alatt többször utat kellett javítani, a murvás utakat járhatóbbá tenni. Itt köszönjük azon lakosok önkéntes munkáját, akik helyi összefogásban igyekeztek javítani saját utcájuk járhatóságán.

A közlekedési balesetek megelőzésének érdekében a Kis-Somlyó és az Árpád vezér utca kereszteződésébe – lakossági kezdeményezésre – közlekedési tükröket helyeztettünk ki, valamint több helyre közlekedési táblákat tetettünk (zsákutca tábla, stop tábla, kiegészítő táblák).

Nemrégiben megtörtént a falu közvilágítási hibáinak felmérése és bejelentése az elektromos szolgáltató felé.

Felújíttattuk a Kisiskola tetőhéjazatát, melynek során 600 cserepet cseréltettünk le, az oromfalakat megjavíttattuk. Az épület mellett található „torzó” ablakait befalaztattuk és elkerítettük, csökkentve ezzel a balesetek lehetőségét.

Anyagilag támogattuk – lakossági ötlet alapján – a helyi gyermekek táboroztatását.

A falu weboldalát megújítottuk, folyamatosan fejlesztjük, pótoljuk az örökölt hiányosságokat és naprakészen tartjuk.

Rendszeressé tettük a képviselő-testületi ülések videós rögzítését, ezek közzétételét az önkormányzat honlapján.
http://pilisjaszfalu.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/testuleti-ulesek-jegyzokonyvei/

Csapatunk és hozzátartozói, valamint a DIAK Alapítvány elnöke segítségével kifestettük az iskola által használt Dísztermet.

A tavalyi évben pályáztatás útján újra kinyitott a gyógyszertár. A fél év próbaidő végén a kis forgalom miatt sajnos bezárt annak ellenére, hogy bérleti díjat és rezsit sem kellett fizetnie ezalatt az idő alatt.

Kedvezőbb feltételekkel és olcsóbban szerződtünk helyi vérvétel szolgáltatásra, mely mostantól lehetőséget ad háznál történő vérvételre is, indokolt esetben, az orvos beutalója alapján.

Nyáron, az adósságrendezés lezárásakor történtek lépések a gyalogátkelőhely létesítése kapcsán, de ezek sajnos nem vezettek akkor eredményre. A 10-es út túloldalára átköltöző élelmiszerbolt kapcsán újra napirendre került a zebra kérdése. Ezzel kapcsolatban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megírta állásfoglalását. A közeljövőben nekikezdünk a levelükben javasolt folyamatoknak (pl.: forgalomszámlálás).

A sok nehézség, kritika és pénzügyi körülmények ellenére sok olyan dolgot meg tudtunk valósítani, le tudtunk zárni és útjára tudtunk bocsájtani, ami alapvető szükséglet volt a falu működéséhez. Ez csak úgy valósulhatott meg, hogy egy csapatként összefogva dolgoztunk. Ezúton szeretném megköszönni azon képviselő társaimnak, akik támogatták munkámat. Hiszem, hogy a megkezdett ügyeket ezen lelkiismeretes emberek ugyanilyen egységben fogják folytatni és befejezni.

Úgy gondolom, hogy az időközi választásig lévő átmeneti időszakban a falu ügyei Borsó András alpolgármester úrnál biztos kezekben lesznek.

Köszönöm a közös munkát Geréb Tünde jegyzőasszonynak, a Hivatal dolgozóinak, valamint a türelmét, megértését és legfőképpen bizalmát az engem támogató pilisjászfalusi lakosoknak.

Sajnálom, hogy nem tudom végigvinni terveimet, de az élet közbeszólt, és a továbbiakban más szakmai-kommerciális területen kívánom folytatni. Szívből drukkolok utódomnak, hogy a helyi igényeket és elvárásokat maradéktalanul be tudja váltani. Bízom benne, hogy a sínre tett viszonyok segíteni fogják Őt, és kívánom, hogy a lakosság reményei hasonló dinamikával teljesüljenek.

Mindannyiuknak jó egészséget kívánva, tisztelettel:

Székely Róbert

Ajánlattételi felhívás könyvelési tanácsadásra

Letölthető pdf: Ajánlattételi felhívás_könyvelési tanácsadás

név: Geréb Tünde
beosztás/munkakör: jegyző
Tinnyei Közös Önkormányzat Hivatal
Cím: 2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. u. 9.
Elérhetőség: +36 26 335 076

Iktatószám: 5/93-1/2021.
e-mail: jegyzo@pilisjaszfalu.hu

Tárgy: Ajánlatkérés

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A verseny tisztaságát, valamint a szolgáltatók esélyegyenlőségét biztosítva ez úton kíván ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:

1. A BESZERZŐ ADATAI

TINNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL, 2080 Tinnye, Bajcsy-Zs. u. 9.

2. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.

3. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE

Tárgy: Tinnyei Közös Önkormányzati hivatal gazdálkodási, könyvelési és vezetői döntéshozatalt segítő tanácsadási szolgáltatás Tinnye és Pilisjászfalu községek önkormányzataira is kiterjedően

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

2022. január 1-től, 2022. december 31-ig.

5. TELJESÍTÉS HELYE:

2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. utca 9. és 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. december 10. (péntek) 9:00 óra

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen (Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, 2086. Tinnye, Bajcsy-Zs. utca 9.) vagy elektronikus úton a jegyzo@tinnye.hu címre kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

B) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.

C) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.

D) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

 • nem nyújtottak be árajánlatot;
 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
 • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
 • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
 • egyéb módon nem felel meg az árajánlati felhívásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

E) Az ajánlattételi felhívás nyilvánosan megjelenik Tinnye Község Önkormányzat honlapján (www.tinnye.hu), valamint Pilisjászfalu Község Önkormányzat honlapján (www.pilisjaszfalu.hu) így arra bárki, meghívás nélkül ajánlatot adhat. Azon ajánlattevő ajánlata kerül döntés előkészítésre, amely ajánlattevő rendelkezik önkormányzati finanszírozásban, önkormányzati könyvvezetésben, költségvetés tervezésben, beszámoló benyújtásában gyakorlattal és jártassággal. A meghívás nélküli ajánlattevők számára kötelező a referencia bemutatása.

F) Az ajánlat tartalma:

 • ajánlati ár,
 • Átláthatósági nyilatkozat,
 • referencia igazolása.

12. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA

2021. november 16.

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

A Tinnye és Pilisjászfalu Község Önkormányzat és intézményei, valamint a Közös Hivatal főkönyvi könyvelési feladatainak koordinálása (adó, bér, bevétel, kiadás), időközi mérleg- és költségvetési jelentések elkészítésének koordinálása, helyességének ellenőrzése, költségvetés és beszámoló készítésével kapcsolatos koordinációs tevékenységek, havi, negyedéves, és éves zárlati feladatok elvégzésének irányítása, döntéshozatali eljárásban való közreműködés az adatok szolgáltatásával, folyamatos előirányzat figyelés, a számviteli törvény, valamint egyéb központi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása, a helyi szabályzatokban foglaltak betartása, betartatása. Nemzeti Adó és Vámhivatal számára történő bevallások koordinálása, adatszolgáltatásokban való közreműködés.

Tisztelettel:

Geréb Tünde
jegyző sk.

Aljegyzői álláspályázat

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 81.§(3) bekezdésében és egyéb jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok, hatáskörök ellátása, önálló szervezeti egység vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Aljegyzői feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskola, igazgatásszervező diploma/jogász végzettség/államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség/közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő/okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség
 • Közigazgatási vezetői beosztásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Önkormányzati hivatalban szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 • Közigazgatási szakvizsga
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság
 • Közigazgatási szakvizsga hiányában a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
 • 6 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  Felsőfokú képesítés, közgazdasági szakirány,
 •  Jegyzői vagy aljegyzői, illetve egyéb önkormányzati vezetői munkakörben szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az aljegyző munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés
 • A pályázó szakmai önéletrajza a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 •  A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 84-87.§-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat
 • Közigazgatási gyakorlat igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. ).

     Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

     5/92/2021., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző

         Személyesen: Geréb Tünde jegyző, Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A pályázat elbírálásáról a két település polgármesterének egyetértésével a jegyző dönt.

A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót írásban értesítjük a pályázat eredményéről. A Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.tinnye.hu – 2021. november 15.

         www.pilisjaszfalu.hu – 2021. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tinnye.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

Közművelődési munkatárs álláspályázat

A Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

                            

pályázatot hirdet a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alatti foglalkoztatás keretében

közművelődési munkatárs

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

                        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye:

Tinnye Község Önkormányzata, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. utca 9.

Pilisjászfalu Község Önkormányzata, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján szervezi, koordinálja és irányítja a két település kulturális életét, közművelődési tevékenységét Tinnye és Pilisjászfalu települések közigazgatási területén és a települések közösségi színterein. 

A munkatárs feladatai a helyi közösségi élet szervezése, a kultúra gondozása, közösségi értékek terjesztése, ennek érdekében rendezvények szervezése. A nemzeti ünnepek, évfordulós megemlékezések, települési szintű kulturális rendezvények és közművelődési programok szervezése és lebonyolítása, adminisztrációs feladatok ellátása. A tevékenységét, a helyi civil – és más egyéb együttműködő szervezetekkel szorosan összehangolva, a lakosság igényeinek figyelembevételével folytatja. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munkakörhöz kapcsolódó egyéb jogszabályok által meghatározott feltételek szerint kerül sor.

                        

Pályázati feltételek:

 Középiskola/gimnázium, szakirányú középfokú végzettség, vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 2. § 3. vagy 6. pontja alapján,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 3 év szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú képesítés,
Idegennyelv ismeret,
Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség,
 • Kiváló szintű rugalmasság, kreativitás, problémamegoldó készség,
 • Kiváló szintű szervezőképesség,
 • Hétvégi rendezvények, délutáni, esti programkoordináció vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
 • Motivációs levél,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Geréb Tünde jegyző nyújt, a jegyzo@tinnye.hu elérhetőségen keresztül. A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati a munkakör megnevezését: Közművelődési munkatárs.
 • Elektronikus úton Geréb Tünde jegyző részére a hivatal@tinnye.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen, hétfőnként: Geréb Tünde jegyző, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. utca 9. szám alatt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

Tinnye, 2021. október 26.

 

Geréb Tünde sk. jegyző