Lakossági fórum 2021.06.21

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

 

Tisztelettel meghívom Önöket a 2021.06.21-én hétfőn, 18:00-kor kezdődő lakossági fórumunkra.

Helyszíne, rendhagyó módon a kisiskola melletti focipálya. Sörpadokkal rendezzük be a területet, hogy ha kényelmesen nem is, de legalább ülve tudjunk beszélgetni.

Rossz idő esetén az iskola dísztermében fogunk találkozni. Hétfő délután a helyszínválasztást, ha az időjárás kétséges, akkor a Facebookon tesszük közzé a kezdés előtt egy órával. Aki nem rendelkezik Facebook elérhetőséggel, az kérem hívja a Hivatal mobil számát a helyszín megjelölésére.

A fórum napirendi pontjai:

 • polgármesteri beszámoló, helyzetkép az aktuális kérdésekről, történésekről – polgármester
 • Somlyó völgyi településfejlesztési elgondolás ismertetése – polgármester
 • kérdések-válaszok, vélemények – lakosság, képviselők és a polgármester

 

A rendezvényen hang és képfelvétel fog készülni. Aki a rendezvényen személyesen megjelenik, az elfogadja ennek tényét és hozzájárul, hogy Pilisjászfalu honlapján és a Facebookon a felvétel megjelenjen.

 

Számítunk megjelenésükre.

 

Tisztelettel:

 

Székely Róbert

polgármester

PILISJÁSZFALU TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ára hivatkozással tájékoztatom, hogy elkészült a

 

PILISJÁSZFALU TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A SOMLYÓ VÖLGY  837-901 hrsz-ú, valamint a 907-940 hrsz-ú

RÉSZTERÜLETEKRE

című terv partnerségi egyeztetési tervanyaga.

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, 2020. évi LVIII. törvény 165. § „(1) 2020. december 31-ig a településfejlesztési koncepcióról, az integrált Településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet alapján

 

PILISJÁSZFALU TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A SOMLYÓ VÖLGY  837-901 hrsz-ú, valamint a 907-940 hrsz-ú

RÉSZTERÜLETEKRE

 

partnerségi egyeztetése, elektronikus úton történik.

A terv elektronikusan a Pilisjászfalu HÉSZ módosítás linken érhető el.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS

 a honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül tehető:

időpontja: 2021. május 29. – június 12.  elektronikus úton a hivatal@pilisjaszfalu.hu  e-mail címre megküldve történhet.

 

Pilisjászfalu, 2021. május 28.

                                                                                               Üdvözlettel: Székely Róbert

                                                                                                         Polgármester

Pilisjászfalu TSZT.HÉSZ.mód.részter. partnerségire0528
Pilisjászfalu_FA_210528
Pilisjászfalu_TSZT_hatályos_210528
Pilisjászfalu_TSZT_mód_210528
Pilisjászfalu_SZT_hatályos_210528
Pilisjászfalu_SZTM_210528

Ajánlattételi felhívás – vízelvezetés tervezésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATKÉRŐ:

név: Tinnyei Közös Önkormányzat Hivatal Pilisjászfalui Kirendeltsége
Ajánlatkérő nevében eljár:     Geréb Tünde
beosztás/munkakör:             jegyző
Cím:                                       2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.
Elérhetőség:                          +36 30 156 9350
e-mail:                                   jegyzo@pilisjaszfalu.hu

Tárgy: Ajánlatkérés

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A verseny tisztaságát, valamint a beszállítók esélyegyenlőségét biztosítva ez úton kíván ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:

 1. A BESZERZŐ ADATAI

Pilisjászfalu Község Önkormányzata, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

képviseli: Székely Róbert polgármester

 1. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Közbeszerzési értékhatár alatti, Ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint, valamint a www.pilisjaszfalu.hu honlapon megjelenő közzétételt követően nyilvános ajánlattétel lehetőségével.

 1. A BESZERZÉS TÁRGYA

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet vonatkozó mellékletében foglaltaknak eleget tevő tervdokumentáció elkészítése Pilisjászfalu, Kis-Somlyó utca – Csévi út és Árpád vezér útja közötti – szakaszára vonatkozóan.

 1. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:

A szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.

 1. TELJESÍTÉS HELYE:

Pilisjászfalu Község Önkormányzata, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

 1. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított 1 db végszámla kézhezvételét követően, átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

 1. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás[1]   

[1] összességében nem a legkedvezőbb ajánlat is válaszható, de akkor minőségi értékelési szempontokat is meg kell határozni

 1. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

 1. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. 06. 08. (kedd) 14:00 óra

 1. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

 1. EGYÉB INFORMÁCIÓ
  1. Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen, postán a 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. címre vagy elektronikus úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a jegyzo@pilisjaszfalu.hu címre.
  2. Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani:
   • Átláthatósági nyilatkozat
   • Ajánlati felolvasólap
  3. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.
  4. Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.
  5. Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:
 • nem nyújtottak be árajánlatot;
 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
 • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
 • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
 • nem a felkért Árajánlatot tevők nyújtották be az árajánlatot;
 • egyéb módon nem felel meg az árajánlati felhívásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
  1. A NYERTES AJÁNLATTEVŐVEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI:

Késedelmi kötbér:

Alapja a nettó tervezési díj. A kötbér mértéke a kötbéralap 0,5%-a a késedelem 1-5. naptári napjaira, a 6. késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1%-a.

Meghiúsulási kötbér:

A teljes nettó tervezési díj 20%-a

Jótállás: 36 hónap, kezdő időpontja a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállítását követő naptári nap.

 1. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA

  2021. május 25.

 2. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ (TERVEZÉSI FELADAT RÉSZLETES LEÍRÁSA):

Pilisjászfalu területén, a Kis-Somlyó utca alább jelzett szakaszán egy mélyen fekvő útszakasz található, mely szakasz, mindkét irányba emelkedik, ill. a Rigó u. is ide lejt.

Az útszakaszon korábban több közmű is elhelyezésre került. Az úttestbe szivattyúval ellátott szikkasztó kiépítése történt meg, de a funkcióját nem látja el. Egyéb csapadékvíz elvezetési rendszer (árok, szikkasztó) nem került kialakításra. Nagyobb eső után az ide összefolyó csapadékvíz a közlekedést nehezíti/lehetetlenné teszi, ill. veszélyezteti az út melletti ingatlanokat és rontja az itt élők életminőségét.

A tervezési feladat egy olyan költséghatékony, működő vízelvezetési rendszer kidolgozása, mely fenti problémákat véglegesen megoldja.

A tervezés során meg kell vizsgálni a meglévő és az engedélyezett vízrendszerhez való csatlakozás feltételeit, lehetséges módját.

A tervezés során biztosítani kell a településrendezési eszközökkel való összhangot.

A tervezési feladat részei:

 • közterületi csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezésre alkalmas engedélyezési tervének elkészítése,
 • közműadat beszerzése a meglévő közterületi vezetékekről,
 • részletes geodéziai felmérés, földhivatali adatszolgáltatással,
 • méret- és mennyiségszámítás, árazott és árazatlan költségvetés készítése.

Tisztelettel:

Geréb Tünde
jegyző

Letölthető:

Ajánlattételi felhívás_Pilisjászfalu, Kis-Somlyó utca pdf

Ajánlattételi felhívás_Kis-Somlyó utca szakasz vízelvezetése doc

Polgármesteri tájékoztató 2021 április

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

Az ígért időszaki helyzetjelentéssel jelentkezem Önöknél. Ennek keretei között kívánom megválaszolni az Önkormányzathoz érkezett lakossági kérdéseket/kéréseket is.  

Először a beadványra (http://pilisjaszfalu.hu/lakossagi-beadvany/) adandó válaszok:

 1. Községünk anyagi helyzete: a honlapunkon közzétett 2021. évi költségvetési tervet (http://pilisjaszfalu.hu/wp-content/uploads/2021/03/Eloterjesztes_PJF-2021.-evi-koltsegvetes_2021.02.15.pdf – ez ugyan az előterjesztés, de itt látható részletesen a kiadások és bevételek), várhatóan gond nélkül teljesíteni tudjuk. A kötelező feladatainkat ellátjuk, az ez évre előírt két adósságtörlesztési részletet megfizetjük. Az előirányzott tartalék esetében azt tervezzük, hogy a „Jászok tava” képződmény felszámolására elegendő fedezetet nyújt majd (erre a kérdésre a tervek alapján történő kivitelezés megversenyeztetett árazása fog választ adni). Feltétlenül ki kell emelnem, hogy további kiadásokra nem lesz lehetőség. Honlapunkon elérhető a Képviselőtestület gazdasági programja, amely a következő választásokig követendő gazdasági célokat fogalmazza meg (http://pilisjaszfalu.hu/wp-content/uploads/2021/04/Pilisjaszfalu-Kozseg-gazdasagi-programja-2021.pdf ).
 2. Az előző (03.09.) tájékoztatómban megírtam, hogy a feljelentést megtettük. A felelősök megállapítása a bíróság dolga, jelenleg a rendőrségi nyomozati szakaszban van az ügy. Ez azt jelenti, hogy évekig további közzétehető információ nem lesz. Csak jogerős bírói végzést/ítéletet vagy annak kivonatolását lehet majd közreadni.
 3. A faluban kezdetektől megoldatlan a vízelvezetés. A község lakótelkeinek kialakításánál a nyereségszerzésen kívül más szempont nem volt, így a vízelvezetés koncepciója, helyigényének biztosítása sem. Ennek megoldása hosszútávú feladat, de az adósságtörlesztés és a falu egyébként is gyenge anyagi helyzete csak és kizárólag a majdani ilyen témában kiírt pályázatok függvénye. Az esetleges elvárt önrész biztosítása még így is gondot jelenthet.
 4. Ennél a témánál rávilágítok a Közútkezelőnek, a kialakítandó kerékpárúttal kapcsolatos, a Képviselők által megszavazott előzetes véleményének lényegére. Mint már ismert, a Képviselők 4/3 szavazati arányával a kerékpárút nyomvonalának a 10. főút északi, lakott területi oldalán való megépítését támogatta. A döntés és a levél hátterében a következő indokolás áll. Amennyiben a patak partján vezetik a kerékpárutat, úgy lesz egy – az átadás pillanatában – szép kerékpárutunk, amit a falubeliek nagy valószínűséggel, alig fognak használni. A 10. út menti vízelvezetési és járda problémánk viszont megmarad. Amennyiben a kerékpárút a 10. út északi, lakott terület felé eső oldalán épül, az építtetőnek kötelessége megoldani a járda és vízelvezetés problematikáját is, mert egyébként oda létesítési engedélyt nem kap.
 5. Az iparterületekkel kapcsolatban: Ipari létesítmény csak ipari besorolású területen építhető. Ezzel itt nálunk nincs gond. A vonatkozó térképvázlat és a falu területeinek besorolása, valamint az egyes kategóriákra vonatkozó előírások a honlapon már évek óta megtalálható (http://pilisjaszfalu.hu/telepulesrendezesi-eszkozok/ ).

Megjegyezem, hogy a vállalkozások adóbevételei az önkormányzati saját bevételek kétharmadát képezik. Azok csökkenése, csökkentése belátható súlyos következményekkel járna, amelyet a lakosság érezne és reklamálna elsődlegesen.

 1. Amennyiben egy település lakójának egy másik ingatlan tulajdonosa, folyamatosan, bármilyen életminőség romlást okoz, a település jegyzőjéhez fordulhat birtokvédelmi eljárás megindítása érdekében. Ha valaki úgy érzi, hogy ebbe a hagyma és az olaj szaga, a jelenlegi „zaj” beletartozik, kérem járjon el e lehetőség szerint.
 2. Aki környezetszennyező tevékenységet észlel, függetlenül mindenki mástól köteles bejelentést tenni a környezetvédelmi hatóságnál, de adott esetben akár a 112 segélyhívó számom. Mivel a sitt szállítása, illegális lerakása sajnos tettenérés esetén ér valamit, az észlelőnek kell azonnal a bejelentést megtenni.
 3. A gyermekorvosi praxis beindításával kapcsolatban: Dr. Arany Andrea doktornőnk már nagyon szeretne nyugdíjba menni és már meg is tehetné. Ha megteszi, lehetséges, hogy még háziorvosunk sem lesz. A gyermekorvosi praxis beindítása, jórészt szintén pénzkérdés.
 4. A kisiskola melletti füves pályáról már felszedettem a műfű maradványokat. A föld cseréjére már felajánlás érkezett, az is hamarosan megvalósul. A fociháló megvétele a kapukra nagy valószínűséggel megtörténik. A pályát védő magas hálókra kötelezettséget nem tudunk vállalni – annak lehetőségeinkhez képes – magas költsége miatt. Mihelyt lehet és a pálya gyakori használata beigazolódik, akkor egy következő költségvetés készítésénél megvitatjuk.
 5. Szintén a kisiskola melletti egyik kosárpalánk áthelyezése a napokban megtörténik.
 6. A murvás útjaink egy olyan adottság/örökség, aminek megvannak a maga előnyei, de főleg hátrányai, amelyek nem Önkormányzat függőek és amelyek nem változtathatók.
 7. A 10. úti gyalogátkelő létesítését újra tárgyaljuk, mihelyt kilábalunk az adósságrendezési eljárásból. Figyelmeztető lámpa csak létező műtárgy meglétére figyelmeztethet, csak úgy kihelyezni nem lehet. Ehhez is főleg pénzre lesz szükség, valamint a közútkezelő együttműködésére. Gyalogátkelő a szabályok szerint úgy létesíthető egyenes útszakaszra, hogy az mindkét irányból legalább 50 méterről belátható legyen (ezzel a 10-es úton nincs gond), és szilárd burkolatról, szilárd burkolatra vezessen. Ezzel az a nagy probléma, hogy a 10-es út egyik oldalán van, a másik oldalon nincs járda, így jelen állapotban engedély rá nem szerezhető.
 8. A település bányája is egy adottság, amely nélkül talán nem is lett volna településünk. A bánya minden engedéllyel és a szabályos robbantásokhoz szükséges eszközökkel rendelkezik, kommunikációja is szabályszerű. Amíg az engedélyük hatályos, nem kívánunk lépni ellenük, nem lenne célravezető és eredményes.
 9. Lakossági fórum a vírushelyzet miatt sajnos nem lehetséges. Mihelyt vége, tervezzük a közvetlen találkozást.

Egyéb dolgainkról szóló tájékoztatás:

 1. Az adósságrendezési eljárás a vége félé jár. Április 13-án megtörtént a Pénzügyi Gondnok és az én (polgármester) meghallgatásom (http://pilisjaszfalu.hu/wp-content/uploads/2021/04/115-jkv.pdf). Itt hitelező értesítésével és a szakértő közreműködésének alátámasztásával kapcsolatban merült fel hiba, erre 15 napos pótlási határidőt kaptunk, amely április 28-án járt le. Az eljáró bíró által kért hiánypótlás határidőben megtörtént. Várjuk a Bíró Úr lezáró végzését. A témában Tinnye község és Krix Lajos polgármester úr nyújtott segítő kezet azzal, hogy az ELMŰ tartozás átvállalásával és a hitelezői egyezség aláírásával leegyszerűsítette a bíró által kifogásolt helyzet megoldását.
 2. Meghirdetésre került a településfejlesztési eszközök felülvizsgálatának keretein belül a lakossági, vállalkozói javaslatok begyűjtése (http://pilisjaszfalu.hu/ címlap – hírfolyam). Május 24-ig várjuk a felvetéseket.
 3. Az ELMŰ középfeszültségű vezetékeket veszélyeztető fák gallyazása megtörtént. A levágott gallyakat itt hagyták az Önkormányzat előzetes értesítése, elszállítására való felkérése nélkül. A falugondnok és segítője ezeket a kupacokat felszámolja.
 4. Egy sajnálatos jelenségről kell tájékoztatnom a közvéleményt. Most az jött divatba, hogy az Önkormányzatot, a Közös Hivatalt valaki/valakik feljelentgetik. Eddig a Kormányhivatalnál, az Adatvédelmi Hatóságnál és most a napokban a Közbeszerzési Hatóságnál tett valaki feljelentést. Egy-egy ilyen bejelentés jelentős túlmunkát igényel a hatóságok kiszolgálása okán és nem utolsó sorban fennáll a veszélye a pénzbüntetések kiszabásának is. Ezek a fizetési kötelezettségek a költségvetést terhelik, mint nem tervezett kiadást és az általános tartalékot fogja terhelni (Jászok tavára félretéve). Az önkormányzati működést, szolgáltatást jól lehet csinálni, de hibátlanul nem. Jegyző Asszony és a teljes apparátus mindent megtesz annak érdekében, hogy rendben menjenek a dolgok, de az ember és pénzhiány, a folytonos adatkérések, értetlenkedések, feljelentések, ellenőrzések lassan folyamatos kapkodást idéznek elő a hivatali munkában. A kapkodás szinte egyenlő a nagyobb hibaszázalékkal. Azon vagyunk, hogy a legtöbb közérdekű adat a honlapunkon megtalálható legyen, de ahhoz egyszer utol kell magunkat érni. A feljelentések, adatigénylések, aláírásgyűjtések ezen nem segítenek.
 5. További sajnálatos jelenséget tapasztalható a Facebookon, azon belül is a Pilisjászfalu Közössége oldalon. Egy szűk csoport odáig megy, hogy konkrét rágalmazásokat fogalmaz meg az Önkormányzattal és a Közös Hivatallal kapcsolatban. Ezek a rágalmazások fél és helytelen információkból táplálkoznak, amelyek részünkről bármikor cáfolhatók. Kérem, hogy ezeket és ezekhez hasonló vagy a szűk csoport tagjaitól (rájuk fognak ismerni) érkező ilyen jellegű bejegyzéseket fogadják nagyon erős fenntartásokkal. Hivatalaink fontolóra veszik az ügy(ek), a rágalmazó személyekkel szemben jogi eljárás kezdeményezését.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester

A TERVEZETT M100 GYORSFORGALMI ÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKBE ILLESZTÉSE

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ára hivatkozással tájékoztatom, hogy elkészült a

PILISJÁSZFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A
TERVEZETT M100 GYORSFORGALMI ÚT (M1-Esztergom)
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKBE ILLESZTÉSE

című terv partnerségi egyeztetési tervanyaga.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NIF Zrt) beruházásában valósul meg a „Esztergom –M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése Tanulmányterv, Megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09)” tárgyú projekt, mely érinti Pilisjászfalu Község közigazgatási területét.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, 2020. évi LVIII. törvény 165. § „(1) 2020. december 31-ig a településfejlesztési koncepcióról, az integrált Településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet alapján a tervdokumentáció partnerségi egyeztetése, elektronikus úton történik.

A terv a Pilisjászfalu M100 linken érhető el.

Elektronikus véleménynyilvánítás a honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül tehető:
2021. április 27-től május 11-ig a
foepitesz@pilisjaszfalu.hu e-mail címre küldve.

Pilisjászfalu, 2021. április 26.

Üdvözlettel: Székely Róbert
Polgármester          

 

Településrendezési eszközök felülvizsgálata

HIRDETMÉNY

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-a szerint, valamint Pilisjászfalu község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 1/2021. (III. 11.) számú önkormányzati rendelete szerint

Pilisjászfalu KÖZSÉG Polgármestere 4/2021. (II. 9.) sz. határozatával úgy döntött, hogy felülvizsgálja, módosítja pilisjászfalu község településrendezési eszközeit és településfejlesztési koncepciót készít.

A veszélyhelyzetre tekintettel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált Településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján, a

pilisjászfalu község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, módosítása

című terv előzetes partnerségi egyeztetése, elektronikus úton történik.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS

 az alábbi időszakban tehető meg:

2021. április 26. – 2021. május 24. között,

elektronikus úton a foepitesz@pilisjaszfalu.hu  e-mail címre megküldve, postai úton a Pilisjászfalu Község Önkormányzat, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. címre megküldve történhet.

Pilisjászfalu, 2021. április 21.

Székely Róbert sk.

polgármester

 

A felülvizsgálat Pilisjászfalu község teljes közigazgatási területét érinti, szükségességét az elmúlt években bekövetkezett jogszabályi változások, részben pedig a településen és annak környezetében történt változások, illetve az időközben felmerült igények, kérések, a használatból adódó tapasztalatok indokolják. A településszerkezeti terv 10 éves, a helyi építési szabályzat 4 éves, míg a településfejlesztési koncepció még hosszabb, 10 évet meghaladó, lehetőség szerint 20-25 éves időtávra készül.

Kérem, hogy a partnerségi egyeztetés és a folyamat megkezdését megelőzően az Önöket, vagy közvetlen környezetüket érintő ügyekben tegyenek javaslatot, észrevételt, nyilvánítsanak véleményt Önkormányzatunk felé. Jelen átfogó felülvizsgálat és módosítás ad lehetőséget az egyedi igények vizsgálatára és átvezetésére is. Írásbeli bejelentésükben kérem egyértelműen meghatározni az érintett településrész vagy ingatlan helyzetét (pl. helyrajzi szám, utcanév és szám), a felmerült probléma, észrevétel vagy javaslat pontos leírását, továbbá amennyiben konkrét igénnyel kívánnak élni, úgy ahhoz kellően megalapozott indokolást, vagy alátámasztást megfogalmazni szíveskedjenek.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót itt olvashatják.

 

Geréb Tünde sk.

jegyző

Elkészült és használatba vehető a sportpark

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

A templomkertben megépített sportpark a mai naptól használható.

Mivel több szempontból is némi veszélyt rejt a használata, kérem, a sportolás megkezdése előtt a tájékoztató táblát szíveskedjenek áttanulmányozni!

Kívánom, Mindenki lelje benne örömét és testi felüdülését.

Jó egészséget, jó sportolást kívánok az új helyszínen.

 

Tisztelettel:

 

Székely Róbert

polgármester