álláslehetőség címkével jelölt bejegyzések

Aljegyzői álláspályázat

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 81.§(3) bekezdésében és egyéb jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok, hatáskörök ellátása, önálló szervezeti egység vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Aljegyzői feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskola, igazgatásszervező diploma/jogász végzettség/államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség/közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő/okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség
 • Közigazgatási vezetői beosztásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Önkormányzati hivatalban szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 • Közigazgatási szakvizsga
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság
 • Közigazgatási szakvizsga hiányában a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
 • 6 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  Felsőfokú képesítés, közgazdasági szakirány,
 •  Jegyzői vagy aljegyzői, illetve egyéb önkormányzati vezetői munkakörben szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az aljegyző munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés
 • A pályázó szakmai önéletrajza a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 •  A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 84-87.§-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat
 • Közigazgatási gyakorlat igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. ).

     Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

     5/92/2021., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző

         Személyesen: Geréb Tünde jegyző, Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A pályázat elbírálásáról a két település polgármesterének egyetértésével a jegyző dönt.

A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót írásban értesítjük a pályázat eredményéről. A Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.tinnye.hu – 2021. november 15.

         www.pilisjaszfalu.hu – 2021. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tinnye.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

Közművelődési munkatárs álláspályázat

A Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

                            

pályázatot hirdet a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alatti foglalkoztatás keretében

közművelődési munkatárs

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

                        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye:

Tinnye Község Önkormányzata, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. utca 9.

Pilisjászfalu Község Önkormányzata, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján szervezi, koordinálja és irányítja a két település kulturális életét, közművelődési tevékenységét Tinnye és Pilisjászfalu települések közigazgatási területén és a települések közösségi színterein. 

A munkatárs feladatai a helyi közösségi élet szervezése, a kultúra gondozása, közösségi értékek terjesztése, ennek érdekében rendezvények szervezése. A nemzeti ünnepek, évfordulós megemlékezések, települési szintű kulturális rendezvények és közművelődési programok szervezése és lebonyolítása, adminisztrációs feladatok ellátása. A tevékenységét, a helyi civil – és más egyéb együttműködő szervezetekkel szorosan összehangolva, a lakosság igényeinek figyelembevételével folytatja. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munkakörhöz kapcsolódó egyéb jogszabályok által meghatározott feltételek szerint kerül sor.

                        

Pályázati feltételek:

 Középiskola/gimnázium, szakirányú középfokú végzettség, vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 2. § 3. vagy 6. pontja alapján,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 3 év szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú képesítés,
Idegennyelv ismeret,
Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség,
 • Kiváló szintű rugalmasság, kreativitás, problémamegoldó készség,
 • Kiváló szintű szervezőképesség,
 • Hétvégi rendezvények, délutáni, esti programkoordináció vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
 • Motivációs levél,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Geréb Tünde jegyző nyújt, a jegyzo@tinnye.hu elérhetőségen keresztül. A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati a munkakör megnevezését: Közművelődési munkatárs.
 • Elektronikus úton Geréb Tünde jegyző részére a hivatal@tinnye.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen, hétfőnként: Geréb Tünde jegyző, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. utca 9. szám alatt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

Tinnye, 2021. október 26.

 

Geréb Tünde sk. jegyző

                        

 

Műszaki ügyintéző álláspályázat

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos beszerzési eljárások lebonyolítása, a teljesítés nyomon követése. Az éves beruházás-statisztikai jelentés elkészítése. Szakhatósági, tulajdonosi, kezelői hozzájárulások elkészítése. Települések adottságaiból, sajátosságaiból eredő műszaki tárgyú feladatok ellátása(közterületekkel, helyi közutakkal, helyi rendeletek betartásával, birtokvédelemmel stb. kapcsolatos feladatok). Szerződésekből adódó garanciális és szavatossági igények érvényesítésében való közreműködés. Kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel, bejelentéseik kezelése. Helyszíni ellenőrzések lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •   Magyar állampolgárság,
 •   Cselekvőképesség,
 •   Büntetlen előélet,
 •   Középiskola/gimnázium, műszaki középiskolai végzettség vagy műszaki szakképesítés,
 •   Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  Főiskola, Felsőoktatásban szerzett műszaki végzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi vagy vízügyi vagy településfejlesztési vagy vidékfejlesztési vagy közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 •   Közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •   Közigazgatási alap/szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 •  Kiváló szintű kommunikációs képesség,
 •  Kiváló szintű rugalmasság, kreativitás, problémamegoldó készség,
 •  Kiváló szintű szervezőképesség,
 •  Precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •   87/2019.(IV.23.)Korm. rendelet 1.sz.melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
 •   Motivációs levél
 •   Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 •   90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről igazolás
 •   Nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

           Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/89/2021., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző

           Elektronikus úton Geréb Tünde jegyző részére a hivatal@tinnye.hu e-mail címen keresztül

           Személyesen: Geréb Tünde jegyző, Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.(hétfőnként).

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.tinnye.hu – 2021. október 26.

         www.pilisjaszfalu.hu – 2021. október 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tinnye.hu honlapon szerezhet.

 

 

Könyvelői álláspályázat

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

 

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 19.Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatok önálló ellátása, költségvetések, beszámolók és a zárszámadások elkészítése, az önkormányzati ASP gazdálkodási szakrendszerben történő könyvelés, időközi jelentések rögzítése, nyilvántartások vezetése, ÁFA bevallás készítése, közreműködés pályázatok lebonyolításában és pénzügyi elszámolásában. KSH jelentések elkészítése, részvétel vagyongazdálkodási és leltározási feladatokban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok ellátása, a Képviselő-testület üléseire pénzügyi, költségvetési tárgyú anyagok előkészítése, költségvetési/zárszámadási rendelettervezet elkészítése, közreműködés a költségvetés végrehajtásában, adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé havi, negyedéves, éves rendszerességgel.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) a Képviselő-testület által meghatározott egyéb juttatások az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •  Magyar állampolgárság,
 •  Cselekvőképesség,
 •  Büntetlen előélet,
 •  Főiskola, gazdaságtudományi végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon,
 •  Önkormányzati könyvelői munkakörben – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •  Felhasználói szintű ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete,
 •  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

       

Elvárt kompetenciák:

 •  Kiváló szintű kommunikációs képesség,
 •  Magas átlátó képesség, rendszerben történő gondolkodás képessége,
 •  Monoton munka tűrésének képessége,
 •  Pontosság, precizitás, rendszerezettség, határidő megtartási képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Fényképes szakmai önéletrajz
 •   Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 •   Motivációs levél
 •   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •   Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

      Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.)

       Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/91/2021., valamint a munkakör megnevezését: könyvelő

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A benyújtott pályázatot, valamint személyes meghallgatást követően a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.tinnye.hu – 2021. október 25.

         www.pilisjaszfalu.hu – 2021. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tinnye.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

Könyvelői álláspályázat

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

KÖNYVELŐ

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky utca 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatok önálló ellátása, költségvetések, beszámolók és a zárszámadások elkészítése, az önkormányzati ASP gazdálkodási szakrendszerben történő könyvelés, nyilvántartások vezetése, ÁFA bevallás készítése, közreműködés pályázatok lebonyolításában és pénzügyi elszámolásában. KSH jelentések elkészítése, kötelezettségvállalási nyilvántartások vezetése, banki átutalások bonyolítása, részvétel vagyongazdálkodási és leltározási feladatokban.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok ellátása, a Képviselő-testület üléseire pénzügyi, költségvetési tárgyú anyagok előkészítése, költségvetési rendelettervezet elkészítése, közreműködés a költségvetés végrehajtásában, adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé havi, negyedéves, éves rendszerességgel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Képviselő-testület által meghatározott egyéb juttatások az irányadók.

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, gazdaságtudományi, mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon,

        Önkormányzati könyvelői munkakörben – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

       Felhasználói szintű ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete,

       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/3/2020.,

      valamint a munkakör megnevezését: könyvelő

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatot, valamint személyes meghallgatást követően a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.tinnye.hu – 2020. június 9.

        www.pilisjaszfalu.hu – 2020. június 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tinnye.hu honlapon szerezhet.

 

 

Óvodapedagógus álláspályázat

A Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, legkésőbb 2020.09.01 napjától 2022.08.31 napjáig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Kápolna utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása az ONAP
és az intézmény helyi programja alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
“Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Óvodapedagógusi felsőfokú képesítés

Elvárt kompetenciák:
Jó szintű kommunikációs- és együttműködési készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
sikeres felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
Legkésőbb 2020.09.01 napjától

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.06.30.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Bogárné Manhercz Katalin részére az
ovodavezeto@somviragovoda.hu e-mail címen vagy
• Személyesen: Bogárné Manhercz Katalin, 2080 Pilisjászfalu,
Kápolna utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.07.15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
http://somviragovoda.hu/ honlapon szerezhet.

Óvodapedagógus álláspályázat