pályázat címkével jelölt bejegyzések

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményvezető

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Erdő utca 83.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményvezetői feladatainak ellátása. Az intézmény szakmai munkájának koordinálása. Az intézménnyel jogviszonyban állók felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mell. I. rész I/1. pontja alapján,
 • Vezetői munkakörben szerzett – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • A vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített munkaviszony esetén – a Kjt. 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével
 • Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az eddigi szakmai tevékenység bemutatása és a munkakör ellátására vonatkozó vezetői elképzelések.
 • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű)
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben, a szükséges mértékben – kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Somogyi Farkas József nyújt, a +36 30 9908202 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÖT/5/2020 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Budakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról a Szociális Bizottság által végzett előkészítést követően a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT: HÍD SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT – INTÉZMÉNYVEZETŐ”

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Budakeszi Hírmondó Online – 2020. február 10.
 •         Budakeszi Város Online – 2020. február 10.
 •         Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Online – 2020. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati felhívás megjelenik a www.kozigallas.hu portálon, valamint a Társulás településein a helyben szokásos módon. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 8.

Pénzügyi ügyintézőt keresünk

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal
Pilisjászfalui Kirendeltsége

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1.sz. melléklet 19.Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
Nyilvántartások vezetése, statisztikák, számlarögzítés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénztárak kezelése, gyermekétkeztetéssel kapcsolatos számlázási feladatok, adatszolgáltatások

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Képviselő-testület által meghatározott egyéb juttatások az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség, statisztikai, banki ügyintézői képesítés,
 • Pénzügyi-gazdálkodási munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Felhasználói szintű ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolata, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról, nyilatkozatban való hozzájárulás a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez, illetve ahhoz, hogy azokat a döntésben érintettek megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. ).
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/40/2020.  valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző
 • Személyesen: Hudecz Izabella helyettesítő jegyző, Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.pilisjaszfalu.hu – 2020. január 10.
www.tinnye.hu – 2020. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tinnye.hu honlapon szerezhet.