adósságrendezés címkével jelölt bejegyzések

Hitelezői megállapodás állapotjelentés

Tisztelt Pilisjászfaluiak! 

    Megérkezett a Budapest Környéki Törvényszék jegyzőkönyve a szeptember 28-i meghallgatásról, amely községünk adósságrendezési eljárása kapcsán rendelt el az eljáró bíró.

  Bíró úr egy végzést is küldött amelyben, segítségünkre leírta a pénzügyi gondnoktól, az adósságrendezési bizottságtól, a testülettől elvárt eljárási rendet.

  Ennek megfelelően kívánunk eljárni.

  A folyó hó 13-án 15:00-ra kiírt Adósságrendezési Bizottsági ülésre már az egyezségi javaslat, a csoportba sorolás és a Hitelezők által már elfogadott egyezségi megállapodások a tegnapi nap folyamán előterjesztésre kerültek a pénzügyi gondnoknak és az ARB további tagjainak, illetve tájékoztatásul a többi önkormányzati képviselőnek, valamint az eljárást segítő ügyvédnek is. Megkezdődött az ARB ülés után nyolc napon belül megtartandó képviselőtestületi ülés előkészítése is. A bírói végzésben előírt nyilatkozatainkat a mai napon megtesszük: 

 • önkormányzatunk rendelkezik elfogadott válságköltségvetéssel,
 • az egyezség benyújtásának várható időpontja – ha minden jól megy – október 30.

Kérem továbbra is kísérjék figyelemmel az eljárás fejleményeit.  

   Tisztelettel:   

  Székely Róbert  polgármester

93_jegyzőkönyv

94_végzés

ARB_levél

A 2020.10.05-i tájékoztató:

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

Tájékoztatom községünk Lakóit, hogy az adósságrendezési eljárás műveleteinek sorában – az első, a Bíróság által elutasított egyezségi megállapodás után – rákapcsoltunk egy következő, jobban megkonstruált egyezségi javaslat előkészítésére, elkészítésére.

Örömmel jelentem, hogy Hitelezőinktől – az előző megállapodástervezet előkészítésében tapasztaltakhoz képest is – nagyobb bizalmat kaptunk. Mindkét hitelezői csoportban az egyezség megkötéséhez szükséges igenlő válaszok írásos dokumentumok formájában állnak rendelkezésünkre. Az “A” hitelezői csoport 7 tagjából 5 írt alá igenlő megállapodást, amely 98,82%-os értékaránynak felel meg. A “B” hitelezői csoport 6 szavazóképes tagjából 4 írt alá igenlő megállapodást, amely 78,53%-os értékaránynak felel meg. Elfogadható akkor az egyezség, ha csoportonként a csoportlétszám fele és a képviselt hitelösszeg legalább 66,66%-át kitevő hitelösszegre vonatkozólag fogadják el a Hitelezők az önkormányzat ajánlatát. Most már csak a pénzügyi gondnokunkon, a segítő ügyvéden és a képviselő-testületen múlik, hogy tartalmilag és formailag helyesen hagyjuk jóvá ezt az eredményt. A 2020. október 13-án 15:00-kor kezdődő Adósságrendezési Bizottsági ülés erről fog szólni.

Azt gondolom ezek után – a negatív hangok ellenére – senkinek nem lehet afelől kétsége, hogy az önkormányzat a vagyonfelosztást megelőzendő, ismét a hitelezőkkel történő megállapodás felé vette az irányt.

Köszönjük a Hitelezők megtisztelő bizalmát.

Mellékelve megtalálják a csoportbesorolást és a számadatok kimutatásait.

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester

Egyezségi_állapot_20201005

Polgármesteri tájékoztatás – 2020 július

Tisztelt Pilisjászfalui Lakosok!

 1. Mint értesültek róla a Budapest Környéki Törvényszék elutasította az Önkormányzat által benyújtott, a tartozásaink kiegyenlítését célzó, egyezségi javaslatot.
  1. A végzést megjelenítettük a netes elérhetőségeinken. Némi magyarázat azért nem árt a végzés értelmezéséhez. A végzés szinte teljes egészében technikai hibákra hivatkozva utasította el beadványunkat. Ehhez csak annyit kívánok hozzá fűzni, hogy a teljes apparátus azt tette, amit a pénzügyi gondnok elvárt tőlünk, az Ő útmutatása szerint tettük, amit tennünk kellett. Sajnos e végzés is azt mutatja, hogy pénzügyi gondnokunk – az önkormányzati adósságrendezés specialitásait érintően – felkészületlenül érkezett hozzánk. Ennek másik ékes bizonyítéka, hogy a 2019. évi válság költségvetés négy hónapra készült, de teljesen függetlenül az éves költségvetéstől, annak számait nem módosítva, az előirányzati könyvelést korrekt módon le nem kezelve. Ezt az akkor itt dolgozó könyvelőnek kellett volna rendeznie, de Ő ahogyan a teljes évi könyvelést, ezt sem kezelte megfelelően. Nos, ez a könyvelő most a pénzügyi gondnokunk (az Önkormányzat által fizetett) „szakmai tanácsadója”. Ennek hatására fordult elő, hogy az utolsó képviselő-testületi ülésen nem került elfogadásra a zárszámadási rendelet. De még ez is – a történelmi hűség kedvéért – úgy történt, hogy a testületi ülést megelőző Adósságrendezési Bizottsági Ülésre a pénzügy gondnok asszony felkészületlenül érkezett, mert ott szó nélkül elfogadta a zárszámadást és támogatta a rendelet elfogadtatását, mondva azt, hogy az számok egyeznek. A testületi ülésen már teljesen ellentétesen nyilatkozott. Ezekről a majdan közzétett jegyzőkönyvek tanúskodni fognak. De folytatom. A NAV nagyon korrekt módon, segítve Önkormányzatunkat, engedélyezte a jogosulatlan visszaigényelt ÁFA összeg 42 havi részletben történő visszafizetését, az 1,6 m. forintos pótlék megfizetése alól mentesített. Mindezt ahhoz kötötte, hogy minden részletet pontos időben és maradéktalanul befizetjük. Pénzügyi gondnokunk csak igen nagy nyomásra és ügyvédi segítség hatására engedélyezte az első részlet megfizetését. Mindezek után kérdezem, csodálkozik-e valaki azon, hogy nincs kedvem, erőm, időm egy ilyen szakemberrel együttműködni. Megfejelve mindezt azzal, hogy pénzügyi gondnokunk, nem csak a mindent összekutyuló könyvelőnktől, de még a volt jegyzőtől kér „segítséget és tanácsot” aki egyik okozója a kialakult helyzetnek.
  2. Fontos momentum az ügyben, hogy a most következő vagyonfelosztási eljárás egy hosszú lefolyású műveletsor. Ennek végrehajtásának időszaka alatt bármikor benyújtható egy újabb egyezségi javaslat. Ezt a lehetőséget ki fogjuk használni, már a legnagyobb hitelezők többségéve beszéltem és támogatásukról biztosították Önkormányzatunkat. Tehát semmi nem veszett el, csak tolódik. DE(!) megcsináljuk. Mivel az eljáró bíró egy korrekt „szájbarágós”, így sokat segítő végzést adott ki, a be nem jelentkezett hitelezőkkel kapcsolatban is adott tippet, így Velük is egy részletfizetési egyezséget igyekszünk nyélbe ütni, így az önkormányzat első két évi törlesztési terheit csökkentjük.
 1. Adórendelkezéseinkről nagyon sok mondanivalóm van, itt és most próbálom rövidre fogni. Az elmúlt öt év és még sajnos a 2020. évre vonatkozó adórendelkezéseink is több pontban szembe mennek a helyi adózásról szóló törvénnyel, egyes kúriai állásfoglalásokkal, ítéletekkel. Ezért olyan nehéz téma a visszamenőleges adóztatás.
  1. Első és talán egyik legfontosabb megállapítás, hogy a megelőző évek (most csak 5 évre visszatekintve) adómértékei és az azok alapján realizált bevételek SOHA nem fedezték községünk kiadásait. Évente legalább 30 millió forint hiányt generáltak. Nem véletlenül keletkezett a hatalmas adósságállomány.
  2. Előző évek adórendeleteinek legfőbb hibái az adómérték és adókedvezmények megjelölésének, alkalmazásának összevisszasága, jogellenessége. Azaz támadható és az említettek miatt megsemmisítésre ítéltetett, ha azt bárki bepanaszolja a Kúriánál.
  3. Az ez évre érvényes, 2019. novemberében (választások után egy hónappal) meghozott adórendelkezésünk, már a kedvezményeket jól kezeli, ám elszaladtunk a mértékekkel. Azaz az általam meghozott telekadó csökkentés, a kúriai állásfoglalások jegyében és a képviselőkkel előzetesen egyeztetve történt annak érdekében, hogy az adó minden várható jogi támadástól mentesen kivethető legyen. (A kivetése, de már az aktuális rész befizetése is megtörtént az adóalanyok jelentős többsége részéről – nem csak az UBM-SPM cégeket érintette). A közmű nélküli telkek adójának 50%-ra való mérséklése adópolitikai egyeztetés eredménye, amelyen a teljes képviselő-testület jelen volt és az ott elhangzottakat, megállapodottakat a helyszínen senki, de senki nem kifogásolta. Mivel kellően tapasztalatlanok voltunk egy ilyen rendezvény lebonyolításában nem készítettünk hangfelvételt, emlékeztetőt (most már tudjuk, hogy hiba volt). A pénzügyi gondnokunk bejelentése kapcsán a Kormányhivatal törvényességi vizsgálata az általam hozott adórendelet módosítást törvényesnek és szabályosnak ítélte, kizárólag a kötelezően előírt hatástanulmány hiányát kifogásolta (az valóban nem volt – én semmitmondó számításokat nem adok ki a kezemből). Azt is jelzem, hogy egy másik adópolitikai egyeztetésen is részt vett a teljes képviselő-testület. Ezt a pilisjászfalui vállalkozókat tömörítő érdekképviseleti szövetség tagjaival ejtettük meg. Ők joggal kifogásolták az általam is említett – elszaladtunk a mértékkel – esetet, azaz a közel nyolcszoros építményadó mértéket. Ott ígéretet tettünk már a folyó évi adórendeletünk felülvizsgálatára és a következő négy év koncepciójának felvázolására. Azaz további adómérték csökkentés várható annak érdekében, hogy ne érje, ne érhesse jogi támadás a folyó évi rendeletünket és a megállapított adók befizetésre és/vagy beszedésre kerüljenek. Jelenleg az érdekképviselet várja ajánlásunkat és még vár a Kúriai beadvány megfogalmazásával. Ezzel meg akartuk várni az adósságrendezési eljárás lezárulását, várat magára az ügy, viszont az egyezség elutasítása miatt napirendre vesszük a tárgyévi adórendelkezések módosítását még várhatóan szeptember hónapban.
  4. Összefoglalva az adóügyi helyzetet megállapítható, hogy ha kivetjük a visszamenőleges adót az UBM-SPM irányába, szembe kell néznünk egy kúriai perrel, amelyből nem jövünk ki, nem jöhetünk ki győztesen, azaz nem, hogy pénzt nem kapunk még a perköltség is az Önkormányzatot fogja terhelni. A vállalkozók pénzét sem tudjuk ideiglenesen használni, mivel az Önkormányzat adósságrendezés alatt állása miatt a felperes jogvédelmet fog kérni és vélhetően kapni, azaz, az adóbehajtásra halasztó hatályt rendelnek el a kúriai ítélet meghozataláig. Ezen felül elesünk azoktól a felajánlásoktól is, amelyeket az UBM-SPM cégcsoport tett (jászok tava megszüntetése, egyéb támogatások). Az említett adópolitikai megbeszélésen az UBM-SPM ügyvédje egyértelműsítette mindezek bekövetkeztét. Azt még nem értem, hogy ezt a menetrendet a pénzügyi gondnok és követői (tanácsadója, a volt könyvelőnk, Kőműves képviselő úr, Sztaricskainé Ágnes képviselő asszony, a volt jegyző úr, plusz egy önjelölt, háttérből felelősség nélkül irányítani kívánó helyi lakos) miért tagadja, miért nem látja bekövetkezésének igen magas kockázatát. Jelzem, hogy az adó kivetése jegyző asszony kizárólagos hatásköre, s ha nem hagytak neki más választást megteszi, amit a jogszabályok és helyi rendelet a számára előírnak. De attól, hogy megteszi nem biztos, hogy a falu érdeke lesz, ami ez után történik (nagyon nagy valószínűséggel)!!!
 1. A feljelentések ügye halad, megtörtént az elévülési időn belüli teljes, tételes pénzforgalmi ellenőrzés és a vitatható tételek kiemelése. A leltározás is talált „ügyet”. Most történik a szortírozása annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön milyen eljárás legyen kezdeményezve a konkrét esetben. Jelzem, hogy lesz mit megítélnie a nyomozó hatóságnak és a bíróságnak. Azt is jelzem, hogy a most folyó művelet sem egyszerű, mert a helyzetmegítéléséhez szükséges egyéb dokumentumokat – amit ügyvéd úr kér – még keresgélni kell. Ezek nélkül egyes tételek feljelentése értelmetlen lenne. Hangsúlyozom, nem politikai jellegű feljelentéseket kívánunk tenni (írok valamit aztán kijelenthetjük, hogy mi megtettük, amit tőlünk vártak), hanem tényleges jogellenes cselekedeteket panaszolunk be.
 1. A leltározás ügye is halad, a tárgyi eszközök tételes és tényleges mennyiségi számbavétele, vonalkódozása megtörtént, most folyik az ASP KATI modul (eszköznyilvántartási szoftverrész) oktatása, majd megtörténik a leltári adatokkal való feltöltése. A telekkönyv kivonatolása is megtörtént. A telekkönyv alapján az önkormányzati tulajdonában lévő ingatlanok tételes, többcélú felmérése augusztus végén, szeptember elején fog megtörténni. Ebben segítséget ígértek képviselőink. Addigra a vagyonkataszteri nyilvántartásunk szakértő által ellenőrzésre kerül, azaz az adatok fogadására és használatára alkalmassá válik.

Tájékoztatásomhoz nem várok kommenteket, nem is lesz módom válaszolgatnom rájuk, ezt kérem szíveskedjenek figyelembe venni!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Következő tájékoztatásom augusztus végén várható.

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester