Szabadtéri tüzek megelőzéséről szóló tájékoztató

A szabadtéri tüzek megelőzésével,
a szabadban történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Másrészről kockázatot jelent az emberi gondatlanság is, hiszen a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

 1. Az irányított égetés engedélyezése (bejelentése) külterületen:

  PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
  1149 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 43.PEST.MKI@KATVED.GOV.HU06-1-469-41-05
 1. Az engedélyezés tárgya

Külterületen irányított égetés csak akkor végezhető, ha azt egyéb jogszabály kifejezetten megengedi. Ebben az esetben a külterületen végzett szabadtéri égetést (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetést) az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének be kell jelenteni, aki a bejelentést – abban az esetben, ha azt egyéb jogszabály megengedi, akkor – tudomásul veszi, más esetekben elutasítja.

Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

Fontos továbbá, hogy erdőben, valamint annak kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon a fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani. Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges. Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő mennyiségű tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni. Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel és azt eloltani, illetve elhárítani nem tudja, köteles a tűzoltóságot haladéktalanul tájékoztatni.

 1. Az eljárás menete

Az irányított égetés bejelentése (engedélyezése) 2020. január 22-től illetékmentes. Jogszabály szerint külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen végezhet irányított égetést. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban kell bejelenteni.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem végezhető!

 1. Belterületi szabadtéri égetés

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen, valamint külterületen lévő zártkerti ingatlanok területén szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást.

Amennyiben a kirendeltségre vagy a megyei műveletirányításra belterületi szabadtéri égetésről érkezik panasz, bejelentés, a helyszínre kivonuló tűzoltó egység helyszíni ellenőrzést folytat le. Ha a helyszínen lévő tűzoltó egység megállapítja, hogy a belterületi szabadtéri égetést más jogszabály, pl. önkormányzati rendelet nem engedélyezi, vagy az égetést nem a rendeletben meghatározott napon, időben végzik, fel kell szólítania az égetést végző személyt, illetve az ingatlan tulajdonosát, használóját az égetés azonnali befejezésére, a tűz eloltására. Ebben az esetben helyszíni bírság kiszabásának van helye az elkövetővel szemben, ha az ügyfél azt a helyszínen elismeri. Ha nem került sor helyszíni bírság kiszabására, a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja, hogy jogszabály engedélyezi-e az adott területen és időben a belterületi szabadtéri égetést. Amennyiben nem, megindítja az ügyféllel szemben a hatósági eljárást.

A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja alapján tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek a legkisebb mértéke 10.000,- Ft.

Az ingatlanon végzett kerti sütésre, illetve bográcsozásra az irányított égetés, ill. belterületi szabadtéri égetés szabályai nem vonatkoznak, de ezt a tevékenységet is csak a tűzgyújtás szabályainak betartása mellett lehet végezni, az alábbi alapvető szabályok betartásával:

 1. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
 2. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 3. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
 4. Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani, a szél ne tudjon izzó zsarátnokokat elvinni.
 5. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors tovább terjedésének.
 6. Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tüzet.
 7. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (www.katasztrofavedelem.hu), illetve a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság oldalait (www.erdotuz.hu).

 Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 2030 Érd, Fehérvári út 79/A.
Tel.: +36-23-524-570;
e-mail: erd.kk@katved.gov.hu

 

Igényfelmérés a civil szervezetek részére

Tisztelt Civil Szervezetek Vezetői!

Önkormányzatunk jelezte, hogy az önkormányzati ingatlanokat, első sorban a kisiskolát, a sportpályát a civil szervezetek térítésmentesen használhatják.
Mivel megérkezett az első kérés a tanítási szünetre, szükségszerűvé válik a további igények felmérése, az ingatlanok használási beosztásának elkészítése.
Ennek értelmében kérem a Civil Szervezeteket, hogy folyó hó 6-án (péntek) délig küldjék meg a 2020. augusztus 31-ig szóló igényüket a közterületek, önkormányzati ingatlanok és ingóságok igénybevételére.
Az igényfelmérést követően, március 11-én délig, egyeztetés és döntés születik az igénylések elfogadásáról, esetleges elutasításáról.
Kérem, hogy az igényben egyéb más, az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök (pl: sörpadok) kölcsönzésének igénye is jelenjen meg.
Kérem a benyújtási határidő betartását!

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester  

Felhívás

Visszajelzések alapján tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2020. évi I. félévi adók kiküldésekor az egyenlegközlők és a megírt csekkek csomagolásakor adminisztrációs hibák fordulhattak elő.

Az egyenlegközlőket illető probléma jelzésekor a Magyar Államkincstár tájékoztatott arról, hogy egyes adónemek tekintetében az egyenlegközlő értesítések esetében is előfordulhattak hiányosságok.

Ezért kérem a Tisztelt Adózókat, hogy minden esetben tételesen tekintsék át az egyenlegközlő értékesítéseiket, a kapott határozatokat, valamint hozzá tartozó csekkeket.

Amennyiben eltérést tapasztalnak, vagy kétségük, kérdésük van a kiküldött adóval kapcsolatban, úgy feltétlen forduljanak az adóigazgatási ügyintézőhöz.

Ahhoz, hogy ezt bármikor megtehessék, hivatalunkban az ügyfélfogadás március 2-tól március 16-ig nem fog szünetelni, tehát minden nap felkereshetnek a kivetett adó befizetési kötelezettségük tisztázása érdekében.

Hivatalunk nem csak személyesen, de ideiglenes +36 30/156-9350 telefonszámunkon is elérhető.

Fentieket figyelembevéve, kérem mindenképp keressék Hivatalunkat, ha a megszokottól való eltérést tapasztalnak. Tegyék ezt meg már azért is, mert az áprilisi hátralék kimutatás után az adó beszedésére az intézkedést meg kell kezdenünk.

Hudecz Izabella
adóigazgatási ügyintéző