Polgármesteri tájékoztató 2021 április

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

Az ígért időszaki helyzetjelentéssel jelentkezem Önöknél. Ennek keretei között kívánom megválaszolni az Önkormányzathoz érkezett lakossági kérdéseket/kéréseket is.  

Először a beadványra (http://pilisjaszfalu.hu/lakossagi-beadvany/) adandó válaszok:

 1. Községünk anyagi helyzete: a honlapunkon közzétett 2021. évi költségvetési tervet (http://pilisjaszfalu.hu/wp-content/uploads/2021/03/Eloterjesztes_PJF-2021.-evi-koltsegvetes_2021.02.15.pdf – ez ugyan az előterjesztés, de itt látható részletesen a kiadások és bevételek), várhatóan gond nélkül teljesíteni tudjuk. A kötelező feladatainkat ellátjuk, az ez évre előírt két adósságtörlesztési részletet megfizetjük. Az előirányzott tartalék esetében azt tervezzük, hogy a „Jászok tava” képződmény felszámolására elegendő fedezetet nyújt majd (erre a kérdésre a tervek alapján történő kivitelezés megversenyeztetett árazása fog választ adni). Feltétlenül ki kell emelnem, hogy további kiadásokra nem lesz lehetőség. Honlapunkon elérhető a Képviselőtestület gazdasági programja, amely a következő választásokig követendő gazdasági célokat fogalmazza meg (http://pilisjaszfalu.hu/wp-content/uploads/2021/04/Pilisjaszfalu-Kozseg-gazdasagi-programja-2021.pdf ).
 2. Az előző (03.09.) tájékoztatómban megírtam, hogy a feljelentést megtettük. A felelősök megállapítása a bíróság dolga, jelenleg a rendőrségi nyomozati szakaszban van az ügy. Ez azt jelenti, hogy évekig további közzétehető információ nem lesz. Csak jogerős bírói végzést/ítéletet vagy annak kivonatolását lehet majd közreadni.
 3. A faluban kezdetektől megoldatlan a vízelvezetés. A község lakótelkeinek kialakításánál a nyereségszerzésen kívül más szempont nem volt, így a vízelvezetés koncepciója, helyigényének biztosítása sem. Ennek megoldása hosszútávú feladat, de az adósságtörlesztés és a falu egyébként is gyenge anyagi helyzete csak és kizárólag a majdani ilyen témában kiírt pályázatok függvénye. Az esetleges elvárt önrész biztosítása még így is gondot jelenthet.
 4. Ennél a témánál rávilágítok a Közútkezelőnek, a kialakítandó kerékpárúttal kapcsolatos, a Képviselők által megszavazott előzetes véleményének lényegére. Mint már ismert, a Képviselők 4/3 szavazati arányával a kerékpárút nyomvonalának a 10. főút északi, lakott területi oldalán való megépítését támogatta. A döntés és a levél hátterében a következő indokolás áll. Amennyiben a patak partján vezetik a kerékpárutat, úgy lesz egy – az átadás pillanatában – szép kerékpárutunk, amit a falubeliek nagy valószínűséggel, alig fognak használni. A 10. út menti vízelvezetési és járda problémánk viszont megmarad. Amennyiben a kerékpárút a 10. út északi, lakott terület felé eső oldalán épül, az építtetőnek kötelessége megoldani a járda és vízelvezetés problematikáját is, mert egyébként oda létesítési engedélyt nem kap.
 5. Az iparterületekkel kapcsolatban: Ipari létesítmény csak ipari besorolású területen építhető. Ezzel itt nálunk nincs gond. A vonatkozó térképvázlat és a falu területeinek besorolása, valamint az egyes kategóriákra vonatkozó előírások a honlapon már évek óta megtalálható (http://pilisjaszfalu.hu/telepulesrendezesi-eszkozok/ ).

Megjegyezem, hogy a vállalkozások adóbevételei az önkormányzati saját bevételek kétharmadát képezik. Azok csökkenése, csökkentése belátható súlyos következményekkel járna, amelyet a lakosság érezne és reklamálna elsődlegesen.

 1. Amennyiben egy település lakójának egy másik ingatlan tulajdonosa, folyamatosan, bármilyen életminőség romlást okoz, a település jegyzőjéhez fordulhat birtokvédelmi eljárás megindítása érdekében. Ha valaki úgy érzi, hogy ebbe a hagyma és az olaj szaga, a jelenlegi „zaj” beletartozik, kérem járjon el e lehetőség szerint.
 2. Aki környezetszennyező tevékenységet észlel, függetlenül mindenki mástól köteles bejelentést tenni a környezetvédelmi hatóságnál, de adott esetben akár a 112 segélyhívó számom. Mivel a sitt szállítása, illegális lerakása sajnos tettenérés esetén ér valamit, az észlelőnek kell azonnal a bejelentést megtenni.
 3. A gyermekorvosi praxis beindításával kapcsolatban: Dr. Arany Andrea doktornőnk már nagyon szeretne nyugdíjba menni és már meg is tehetné. Ha megteszi, lehetséges, hogy még háziorvosunk sem lesz. A gyermekorvosi praxis beindítása, jórészt szintén pénzkérdés.
 4. A kisiskola melletti füves pályáról már felszedettem a műfű maradványokat. A föld cseréjére már felajánlás érkezett, az is hamarosan megvalósul. A fociháló megvétele a kapukra nagy valószínűséggel megtörténik. A pályát védő magas hálókra kötelezettséget nem tudunk vállalni – annak lehetőségeinkhez képes – magas költsége miatt. Mihelyt lehet és a pálya gyakori használata beigazolódik, akkor egy következő költségvetés készítésénél megvitatjuk.
 5. Szintén a kisiskola melletti egyik kosárpalánk áthelyezése a napokban megtörténik.
 6. A murvás útjaink egy olyan adottság/örökség, aminek megvannak a maga előnyei, de főleg hátrányai, amelyek nem Önkormányzat függőek és amelyek nem változtathatók.
 7. A 10. úti gyalogátkelő létesítését újra tárgyaljuk, mihelyt kilábalunk az adósságrendezési eljárásból. Figyelmeztető lámpa csak létező műtárgy meglétére figyelmeztethet, csak úgy kihelyezni nem lehet. Ehhez is főleg pénzre lesz szükség, valamint a közútkezelő együttműködésére. Gyalogátkelő a szabályok szerint úgy létesíthető egyenes útszakaszra, hogy az mindkét irányból legalább 50 méterről belátható legyen (ezzel a 10-es úton nincs gond), és szilárd burkolatról, szilárd burkolatra vezessen. Ezzel az a nagy probléma, hogy a 10-es út egyik oldalán van, a másik oldalon nincs járda, így jelen állapotban engedély rá nem szerezhető.
 8. A település bányája is egy adottság, amely nélkül talán nem is lett volna településünk. A bánya minden engedéllyel és a szabályos robbantásokhoz szükséges eszközökkel rendelkezik, kommunikációja is szabályszerű. Amíg az engedélyük hatályos, nem kívánunk lépni ellenük, nem lenne célravezető és eredményes.
 9. Lakossági fórum a vírushelyzet miatt sajnos nem lehetséges. Mihelyt vége, tervezzük a közvetlen találkozást.

Egyéb dolgainkról szóló tájékoztatás:

 1. Az adósságrendezési eljárás a vége félé jár. Április 13-án megtörtént a Pénzügyi Gondnok és az én (polgármester) meghallgatásom (http://pilisjaszfalu.hu/wp-content/uploads/2021/04/115-jkv.pdf). Itt hitelező értesítésével és a szakértő közreműködésének alátámasztásával kapcsolatban merült fel hiba, erre 15 napos pótlási határidőt kaptunk, amely április 28-án járt le. Az eljáró bíró által kért hiánypótlás határidőben megtörtént. Várjuk a Bíró Úr lezáró végzését. A témában Tinnye község és Krix Lajos polgármester úr nyújtott segítő kezet azzal, hogy az ELMŰ tartozás átvállalásával és a hitelezői egyezség aláírásával leegyszerűsítette a bíró által kifogásolt helyzet megoldását.
 2. Meghirdetésre került a településfejlesztési eszközök felülvizsgálatának keretein belül a lakossági, vállalkozói javaslatok begyűjtése (http://pilisjaszfalu.hu/ címlap – hírfolyam). Május 24-ig várjuk a felvetéseket.
 3. Az ELMŰ középfeszültségű vezetékeket veszélyeztető fák gallyazása megtörtént. A levágott gallyakat itt hagyták az Önkormányzat előzetes értesítése, elszállítására való felkérése nélkül. A falugondnok és segítője ezeket a kupacokat felszámolja.
 4. Egy sajnálatos jelenségről kell tájékoztatnom a közvéleményt. Most az jött divatba, hogy az Önkormányzatot, a Közös Hivatalt valaki/valakik feljelentgetik. Eddig a Kormányhivatalnál, az Adatvédelmi Hatóságnál és most a napokban a Közbeszerzési Hatóságnál tett valaki feljelentést. Egy-egy ilyen bejelentés jelentős túlmunkát igényel a hatóságok kiszolgálása okán és nem utolsó sorban fennáll a veszélye a pénzbüntetések kiszabásának is. Ezek a fizetési kötelezettségek a költségvetést terhelik, mint nem tervezett kiadást és az általános tartalékot fogja terhelni (Jászok tavára félretéve). Az önkormányzati működést, szolgáltatást jól lehet csinálni, de hibátlanul nem. Jegyző Asszony és a teljes apparátus mindent megtesz annak érdekében, hogy rendben menjenek a dolgok, de az ember és pénzhiány, a folytonos adatkérések, értetlenkedések, feljelentések, ellenőrzések lassan folyamatos kapkodást idéznek elő a hivatali munkában. A kapkodás szinte egyenlő a nagyobb hibaszázalékkal. Azon vagyunk, hogy a legtöbb közérdekű adat a honlapunkon megtalálható legyen, de ahhoz egyszer utol kell magunkat érni. A feljelentések, adatigénylések, aláírásgyűjtések ezen nem segítenek.
 5. További sajnálatos jelenséget tapasztalható a Facebookon, azon belül is a Pilisjászfalu Közössége oldalon. Egy szűk csoport odáig megy, hogy konkrét rágalmazásokat fogalmaz meg az Önkormányzattal és a Közös Hivatallal kapcsolatban. Ezek a rágalmazások fél és helytelen információkból táplálkoznak, amelyek részünkről bármikor cáfolhatók. Kérem, hogy ezeket és ezekhez hasonló vagy a szűk csoport tagjaitól (rájuk fognak ismerni) érkező ilyen jellegű bejegyzéseket fogadják nagyon erős fenntartásokkal. Hivatalaink fontolóra veszik az ügy(ek), a rágalmazó személyekkel szemben jogi eljárás kezdeményezését.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester

A TERVEZETT M100 GYORSFORGALMI ÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKBE ILLESZTÉSE

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ára hivatkozással tájékoztatom, hogy elkészült a

PILISJÁSZFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A
TERVEZETT M100 GYORSFORGALMI ÚT (M1-Esztergom)
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKBE ILLESZTÉSE

című terv partnerségi egyeztetési tervanyaga.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NIF Zrt) beruházásában valósul meg a „Esztergom –M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése Tanulmányterv, Megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09)” tárgyú projekt, mely érinti Pilisjászfalu Község közigazgatási területét.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, 2020. évi LVIII. törvény 165. § „(1) 2020. december 31-ig a településfejlesztési koncepcióról, az integrált Településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet alapján a tervdokumentáció partnerségi egyeztetése, elektronikus úton történik.

A terv a Pilisjászfalu M100 linken érhető el.

Elektronikus véleménynyilvánítás a honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül tehető:
2021. április 27-től május 11-ig a
foepitesz@pilisjaszfalu.hu e-mail címre küldve.

Pilisjászfalu, 2021. április 26.

Üdvözlettel: Székely Róbert
Polgármester          

 

Településrendezési eszközök felülvizsgálata

HIRDETMÉNY

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-a szerint, valamint Pilisjászfalu község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 1/2021. (III. 11.) számú önkormányzati rendelete szerint

Pilisjászfalu KÖZSÉG Polgármestere 4/2021. (II. 9.) sz. határozatával úgy döntött, hogy felülvizsgálja, módosítja pilisjászfalu község településrendezési eszközeit és településfejlesztési koncepciót készít.

A veszélyhelyzetre tekintettel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált Településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján, a

pilisjászfalu község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, módosítása

című terv előzetes partnerségi egyeztetése, elektronikus úton történik.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS

 az alábbi időszakban tehető meg:

2021. április 26. – 2021. május 24. között,

elektronikus úton a foepitesz@pilisjaszfalu.hu  e-mail címre megküldve, postai úton a Pilisjászfalu Község Önkormányzat, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. címre megküldve történhet.

Pilisjászfalu, 2021. április 21.

Székely Róbert sk.

polgármester

 

A felülvizsgálat Pilisjászfalu község teljes közigazgatási területét érinti, szükségességét az elmúlt években bekövetkezett jogszabályi változások, részben pedig a településen és annak környezetében történt változások, illetve az időközben felmerült igények, kérések, a használatból adódó tapasztalatok indokolják. A településszerkezeti terv 10 éves, a helyi építési szabályzat 4 éves, míg a településfejlesztési koncepció még hosszabb, 10 évet meghaladó, lehetőség szerint 20-25 éves időtávra készül.

Kérem, hogy a partnerségi egyeztetés és a folyamat megkezdését megelőzően az Önöket, vagy közvetlen környezetüket érintő ügyekben tegyenek javaslatot, észrevételt, nyilvánítsanak véleményt Önkormányzatunk felé. Jelen átfogó felülvizsgálat és módosítás ad lehetőséget az egyedi igények vizsgálatára és átvezetésére is. Írásbeli bejelentésükben kérem egyértelműen meghatározni az érintett településrész vagy ingatlan helyzetét (pl. helyrajzi szám, utcanév és szám), a felmerült probléma, észrevétel vagy javaslat pontos leírását, továbbá amennyiben konkrét igénnyel kívánnak élni, úgy ahhoz kellően megalapozott indokolást, vagy alátámasztást megfogalmazni szíveskedjenek.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót itt olvashatják.

 

Geréb Tünde sk.

jegyző

Elkészült és használatba vehető a sportpark

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

A templomkertben megépített sportpark a mai naptól használható.

Mivel több szempontból is némi veszélyt rejt a használata, kérem, a sportolás megkezdése előtt a tájékoztató táblát szíveskedjenek áttanulmányozni!

Kívánom, Mindenki lelje benne örömét és testi felüdülését.

Jó egészséget, jó sportolást kívánok az új helyszínen.

 

Tisztelettel:

 

Székely Róbert

polgármester

Magyar Közút – Kerékpárút projekt

Tisztelt Pilisjászfaluiak!

Önkormányzatunkhoz az alábbi e-mail, a csatolt vázlattal együtt érkezett március 22-én hétfőn:

„Tisztelt Címzettek!

A Magyar Közút NZrt. a feladatkörébe utalt kerékpárút tervezési program keretében tervezi megvalósítani Budapest és a megyehatár között, a Óbuda-Üröm-Solymár-Pilisvörösvár-Pilisszentiván-Piliscsaba-Pilisjászfalu településeket összekötő kerékpárút megvalósítását, mintegy 15 km hosszon.

Mellékelten megküldöm az eddigi egyeztetések és észrevételek alapján az Önök részéről elfogadásra javasolt szakaszokat véleményezésre és visszaigazolásra!

Kérem, hogy észrevételeiket a megküldött szakaszokkal kapcsolatosan lehetőség szerint a hét végéig részünkre visszaküldeni szíveskedjenek, hogy azt a tervezett nyomvonal véglegesítésénél, és az engedélyezési tervek tervezési diszpozíciójának összeállításánál figyelembe tudjuk venni!

 

Köszönettel

Móricz Judit

megyei fejlesztési és felújítási osztályvezető

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság
Megyei fejlesztési és felújítási osztály
1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.”

 

Képviselő-testületünk tagjai véleményt nyilvánítottak írásban a tervezett kerékpárút nyomvonalával kapcsolatban.

A vélemények alapján, a mai napon az alábbi levelet küldtem Móricz Judit osztályvezető hölgynek:

 

„Tisztelt Móricz Judit!

 

Pilisjászfalu Képviselő-testülete véleményezte az Önök által prezentált kerékpárútvonal tervek, településünket érintő nyomvonal tervezetét.

Elég eltérő vélemények születtek és azok mellé letett voksok szoros eredményt mutatnak.

Pilisjászfalu véleményét az alábbiakban foglalom össze.

 

A községünkön áthaladó kerékpár út nyomvonalát a 10. út északi oldalán, közvetlenül az út mellett javasoljuk kijelölni, ahol nem csak a kerékpárút, de a járda és a vízelvezető árok, egymást nem zavaró, működőképes, komplex megoldása jelentené azt, hogy a jászfaluik egyáltalán használják a kerékpárutat, kevésbé volna veszélyes (mint most) az útmenti gyalog-közlekedés és nem utolsó sorban a főút esővíztől való védettsége is magasabb szintre váltana. A vízelvezetés e projekten belüli megoldása, átereszek kiépítése a 10. út biztonságát is szolgálná, mert jelenleg az északi lejtőről lezúduló víz a főutat támadja/mossa. Helyenként már alámosott az aszfaltréteg. Ezeket a helyeket időnként bejelentjük Önöknek, de ennél többet nem tudunk tenni az ügy érdekében.  A patak menti nyomvonal ugyan természetközelibb és „romantikusabb”, de a falusiaknak kiesik a mozgáskörzetéből és ha mégis használni kívánnák, át kellene kelniük a 10. úton, amin jelenleg nincs átkelő hely(!). Az átmenő kerékpárforgalom esetében előfordulhat, hogy így is szükségessé válik a kerékpárút 10. úton való átvezetése, de ezt úgy lenne célszerű megvalósítani, hogy a falun belüli közlekedést ez ne érintse. A megvalósítandó átjárók viszont a legkisebb balesetveszély rejtő helyen kerüljön kijelölésre. Még egy fontos ellenérv a patakmeder melletti nyomvonallal szemben hogy vállalkozási területeket szel át a víz, az ott eddig kialakított és kialakításra váró védett területeken vagy annak közvetlen közelében nem lenne célszerű forgalmat generálni és/vagy a területek átszabását kezdeményezni. Nagy valószínűséggel az érintett vállalkozók is ellene lennének ennek a verziónak (néhányan már jelezték is).

Kérem, hogy véleményünket és a komplex megoldásra való igényünket/elvárásunkat figyelembe venni szíveskedjenek a projekt tervezése során.

Köszönjük munkájukat.

Kérem levelem kézhezvételét visszaigazolni szíveskedjen!

 

Tisztelettel:

Székely Róbert
polgármester

Pilisjászfalu

XIII_Pilisjászfalu-megyehatár_mod

Pilisjászfalu_leírás

Heti Covid-19 információk

Tisztelt Lakosok!

A Covid 19 vírus miatti megbetegedések száma az elmúlt hetekben növekedett. Valamennyi panasszal jelentkező beteg tesztelését megkértük.    A vizsgáltak 85 % ban pozitív tesztet produkáltak. A betegek, az elmúlt hetekben a  45- 55 év közötti korosztályból kerülnek ki ,elvétve volt pár fiatalabb. Az idősek, mivel nem járnak munkába, a család óvja őket, így közülük most a héten nem volt  Covid 19 fertőzött egy sem.

Az oltásokat a megkapott vakcináknak megfelelő ütemben végezzük. A Pfizer és a Szputnyik – V oltásra, csak oltóponton kerülhet sor, mivel ez a két oltóanyag speciális hűtést igényel. Pilisjászfalu lakosságának kijelölt oltópont a Szent Margit kórház, illetve eddig egy alkalommal a pilisvörösvári szakrendelő is ki volt nevezve. Remélem ez utóbbi a továbbiakban is marad. Jobban megközelíthető, mint Budapestre bejutni.

Oltással kapcsolatos kérdésekkel a rendelőbe telefonálni nemcsak felesleges, hanem akadályozó tényező is lehet: a háziorvos sajnos nem rendelkezik érdemi információkkal, viszont a sok telefonhívás jelentősen akadályozza a jelenlévő beteg, vagy akár az oltással kapcsolatos feladatok ellátását.

Minden héten más oltóanyagot kapunk és különböző mennyiséget. Ezeknek sem a fajtája, sem a mennyisége nem tudható előre. Általában a hét közepén értesülünk ezekről az adatokról, viszont szinte azonnal meg is kell szerveznünk az oltásokat és be is kell adnunk az adott hét végéig, vagy az oltópontra delegálni a sorban következőket. Ezen a héten nem kapott a praxis a mi rendelőnkben beadható oltóanyagot.

A praxisunkban beoltásra került eddig 136 fő, ebből tíz már a második körös oltását is megkapta. Oltatlan még, a listán várakozik: 45 paciens.

Ahogy korábban jeleztem, heti bontásban, általában 10 – 25 emberre elegendő oltási lehetőséget kapunk.

Ha kiutalnának elegendő oltóanyagot 1 nap alatt leszerveznénk a beadását, de ennek ütemezését tőlünk függetlenül intézi az országos illetékes hatóság.

A 2 hetente frissülő, NEAK által kiadott listát kell figyelembe vennünk az oltás szervezésnél. Sajnos többen érdeklődtek már akik, hiába regisztráltak a pilisjászfalusi oltandók listáján NEM szerepelnek. Ennek okát nem tudom, hová kerültek, felkerültek-e egyáltalán!

 

A betegjogok miatt az oltáslistát nem tudjuk publikussá tenni. Bár ez volna a legkényelmesebb és észszerűbb. A névsor születési időrendben készült. Ha valakinek kétségei vannak, kizárólag a rendelési idő végén az utolsó negyedórában érdeklődjön, vállaljuk, hogy ellenőrizzük. Bemondja a nevét és a születési dátumát. Más ötletem nincsen, hogyan lehet bizonyítékot kapni, szerepelnek–e a várakozók között!

Kérem a további türelmüket, reméljük, hogy az oltásokkal kialakul egy biztonságosabb világ. Terveztem májusban a nyugdíjba menetelt, de nem hagyom el a süllyedő hajót. Dolgozunk tovább. Legyenek a segítségünkre, ahogy eddig! Köszönöm a megértésüket!

 

Dr. Arany Andrea háziorvos

Bana Luca körzeti nővér

 

2021.március 20.

Szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók

A szabadtéri tüzek megelőzésével,
a szabadban történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók

 

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Másrészről kockázatot jelent az emberi gondatlanság is, hiszen a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

 

 1. Belterületi szabadtéri égetés

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen, valamint külterületen lévő zártkerti ingatlanok területén szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a COVID-19-es járvány miatt több Önkormányzat módosította a helyi rendeletét és megtiltotta az eddig engedélyezett szabadtéri égetést, ezért a tervezett égetés előtt mindenképpen tájékozódjanak a helyi előírásokról!

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást.

Amennyiben a kirendeltségre vagy a megyei műveletirányításra belterületi szabadtéri égetésről érkezik bejelentés, a helyszínre kivonuló tűzoltó egység ellenőrzést folytat le. Ha a helyszínen lévő tűzoltó egység megállapítja, hogy a belterületi szabadtéri égetést más jogszabály, pl. önkormányzati rendelet nem engedélyezi, vagy az égetést nem a rendeletben meghatározott napon, időben végzik, fel kell szólítania az égetést végző személyt, illetve az ingatlan tulajdonosát, használóját az égetés azonnali befejezésére, a tűz eloltására. Ebben az esetben helyszíni bírság kiszabásának van helye az elkövetővel szemben, ha az ügyfél azt a helyszínen elismeri. Ha nem került sor helyszíni bírság kiszabására, a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja, hogy jogszabály engedélyezi-e az adott területen és időben a belterületi szabadtéri égetést. Amennyiben nem, megindítja az ügyféllel szemben a hatósági eljárást.

A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja alapján tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek a legkisebb mértéke 10.000,- Ft.

Az ingatlanon végzett kerti sütésre, illetve bográcsozásra az irányított égetés, ill. belterületi szabadtéri égetés szabályai nem vonatkoznak, de ezt a tevékenységet is csak a tűzgyújtás szabályainak betartása mellett lehet végezni, az alábbi alapvető szabályok betartásával:

 1. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
 2. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 3. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
 4. Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani, a szél ne tudjon izzó zsarátnokokat elvinni.
 5. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors tovább terjedésének.
 6. Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tüzet.
 7. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa.

 

 1. Az irányított égetés bejelentése (engedélyezése) külterületen:

 

 1. A bejelentés (engedélyezés) tárgya

Külterületen irányított égetés csak akkor végezhető, ha azt egyéb jogszabály kifejezetten megengedi. Ebben az esetben a külterületen végzett szabadtéri égetést (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetést) az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének (Pest megye vonatkozásában a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak; levelezési cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; e-mail: pest.mki@katved.gov.hu) írásban be kell jelenteni, ahol a bejelentést – abban az esetben, ha azt egyéb jogszabály megengedi, akkor – tudomásul veszik, más esetekben elutasítják.

Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges. Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő mennyiségű tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni. Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel és azt eloltani, illetve elhárítani nem tudja, köteles a tűzoltóságot haladéktalanul értesíteni.

 

 1. Az eljárás menete

Az irányított égetés bejelentése (engedélyezése) illetékmentes. Jogszabály szerint külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen végezhet irányított égetést. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, az irányított égetés végző személy/ek nevét, elérhetőségét a tervezett irányított égetés megkezdése előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban kell bejelenteni.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem végezhető!

Fontos továbbá, hogy az erdőterületeken, valamint a fásításokban és ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon a fokozott tűzveszély (tűzgyújtási tilalom) időszakában tilos tüzet gyújtani!

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (www.katasztrofavedelem.hu), illetve a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság oldalait (www.erdotuz.hu)

 

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség

2030 Érd, Fehérvári út 79/A.

Tel.: +36-23-524-570; e-mail: erd.kk@katved.gov.hu